Stratejik Plan

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizde yarattığı değişim rüzgârı doğal olarak belediye yönetimlerini de etkilemiştir. Klasik yönetim modelinin hantallaştırdığı mali yönetim sistemimizin saydam, hesap verebilir; kaynakları doğru, etkin ve verimli kullanan bir yapıya kavuşturulması gereklilik haline gelmiştir. Bu gereklilik stratejik yönetim yaklaşımının benimsenmesini kaçınılmaz hale getirirken; stratejik planların da bu doğrultuda kullanılacak en önemli araç olduğunu göstermiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama sürecinin hukuki temellerini inşa ederken; kurumların kalkınma planları, orta ve uzun vadeli programlar doğrultusunda önceliklerini belirlemelerini ve bu önceliklere yönelik stratejilerini, amaç ve hedeflerini tespit ettikleri stratejik planlarını hazırlamalarını zorunlu kılmıştır. Yine aynı kanunla stratejik planların her yıl performans programları ve faaliyet raporları ile izleme ve değerlendirilmesinin yapılması istenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan Göksun Belediyesi Stratejik Planları Belediyemizin çalışmalarında yol gösterici olarak ekip çalışmasının bir ürünüdür.