Göksun TarihiKapak Resmi

Şükri Bitlisî’nin Selimnâme adlı eserinde Yavuz Sultan Selim’in sadrazamlarından Sinan Paşa’nın, Dulkadirli Beyi Alâüddevle Bey ile 13 Haziran 1515’de Göksun’da yaptığı savaşın tasviri. (Şükri Bitlisî, Selimnâme, TSMK, H.1597-98, y.164b.)

Bölüm Hakkında

Birçok medeniyetin izlerine rastlanılan Göksun’un ve yakın çevresinin bilinen tarihi Asur ve Hititlere kadar çıkmaktadır. Tarihi kalıntılar ve buluntular, yazılı kaynaklar ve yeni yapılan araştırmalar Göksun’un, Asur koloni çağından, Hititlerden, Romalılardan, Bizansdan, Haçlılardan, Müslüman Araplardan, Memluklerden, Selçuklulardan, Dülkadirlilerden ve nihayet Osmanlılardan izler taşıdığına tanıklık etmektedir.

Göksun’un tarih içinde hangi özelliği ağır basıyordu? Göksun’un tarih sahnesinde var olmasını mümkün kılan en önemli özelliği, Anadolu coğrafyasının kuzey-güney geçiş güzergâhlarından biri üzerinde olmasıdır. Asur koloni çağında tarihi ticaret yolları üzerinde küçük bir yerleşim birimi olduğu kuvvetle

muhtemel olan Göksun, tarihin her döneminde adından söz ettirmiştir. Göksun’un ismi ilk defa, Roma ve Bizans döneminde kaynaklarda geçmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde hangi isimle anılıyordu, şimdilik bilmiyoruz.

Göksun’un ismi ilk defa, Roma ve Bizans döneminde kaynaklarda geçmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde hangi isimle anılıyordu, şimdilik bilmiyoruz.

Göksun 1515 tarihinde Turnadağı savaşıyla Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu tarihten itibaren Göksun bir nahiye olarak Kars-ı Maraş Sancağı’na (Kadirli), 1867 yılında ise Andırın’ın kaza olmasıyla birlikte Andırın’a bağlanmıştır. Bu durum 21 Kasım 1907 yılına kadar devam etmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde tırmanan Ermeni olayları Maraş’ta kendini göstermiş özellikle Zeytun ve Haçin kazalarında meydana gelen Ermeni hadiseleri memleketin asayişini ciddi şekilde tehdit etmiştir. Mevki olarak Zeytun ve Haçin kazalarının arasında olması Göksun’u, güvenlik ve asayiş açısından ön plana çıkarmıştır.

Yapılan mütalaalarda Göksun’un kaza yapılarak olaylara daha çabuk müdahale edilebileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Ayrıca, Göksun’un Elbistan-Maraş, Kayseri-Maraş yolu güzergâhında olması, Ermeni olaylarının sıkça görüldüğü Zeytun ve Haçin kazalarının arasında, coğrafi olarak büyük bir yerleşim merkezi olması ve Göksun ahalisinin çeşitli milletlerden oluşması gibi sebepler de eklenince 1890’lardan sonra Göksun’u kaza yapma düşüncesi hızlanmıştır. Nihayet 21 Kasım 1907 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle Göksun kaza yapılmıştır. Bir bakıma Göksun, Sultan Abdülhamid’in şehridir.

Prof. Dr. Said Öztürk ve Ali Sarıkaya tarafından 2010 yılında, Osmanlı Arşivi’nden ve Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nden istifade edilerek Belediyemiz adına hazırlanan Göksun Tarihi Kitabı bu bölümde meraklıların istifadesine sunulmuştur.