Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu


Cumhuriyet döneminin ilk nüfus verileri 1927 yılına aittir. Bu tarihte yapılan sayıma göre Göksun nüfusu 10.117 Erkek, 10.231 kadın olmak üzere toplam 20.348’dir. Bu sayım kadın, erkek, evli, dul, boşanmış rakamlarını da vermektedir. Ayrıca nüfus yaş gruplarına ayrılmıştır.

İktisadî tahlillerde nüfusun çalışabilecek durumda olan kesimi ile bu kesime iktisaden bağlı ve ekonomik faaliyet içerisinde bulunamayan kesimi ayırt edebilmek için yaş grupları 1-14, 15-64, +64 olarak ayrılmakta, bu yaş grupları içerisinde 15- 64 yaş grupları faal olarak kabul edilmektedir. Yukarıdaki nüfus tablosunda 15-64 aralığı verilmediğinden 13-70 aralığını faal nüfus saydığımızda kadın-erkek olmak üzere toplam 11.911 nüfus tespit ediyoruz. Bu rakamın 5167’si erkeklere, 6744’ü kadınlara aittir. Diğer bir tanımlama ile kazanın toplam nüfusu içinde faal erkek nüfusun oranı %25.4’dir. Tabloda dikkati çeken bir diğer husus ise okuma bilen ve bilmeyenlere ilişkin verilen rakamlardır. Bu tarihte kaza genelinde okuma bilenlerin 432’si erkek, 43’ü kadın olmak üzere 475’dir. Bu rakam 7 yaşından büyük toplam 14.640 nüfus kitlesinin % 3.25’ine tekabül etmektedir.

Cenup’ta Türkmen Oymakları adlı eserin müellifi 1931 yılında ziyaret ettiği Göksun’un 500 evden meydana geldiğini belirtmektedir1. Bu sayı şüphesiz tahmin bir rakamdır.

Cumhuriyet döneminde genelde 5 yıl ara ile hazırlanan nüfus verileri merkez nüfusu, köy nüfusu ve toplam nüfusu vermektedir. Merkez nüfus 1985 yılına gelinceye kadar kademeli büyüme seyrederken 1990 yılındaki sayım sonuçları kaza merkezinin %50 daha büyüdüğünü göstermektedir. Aynı nispette şehir nüfusunda büyüme 2000 sayımlarında da görülmektedir. 2000 yılı nüfus sayımında köylerin nüfusu 1990 sayımının altına düşmüştür. Bu durum köylerden kaza merkezine göçün olduğuna işaret eder.

Bu artışlar nüfusun tabi seyri içinde olağan bir artış olmaktan çok dış göçlerle açıklanabilir. Diğer taraftan 2000 yılında yapılan sayımın geçerli sayılmadığını da dikkate alırsak şişirilmiş nüfustan söz edilebilir. Nitekim 2008 nüfus sayım sonuçları bunu doğrular niteliktedir.

Yeni uygulamaya konulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Göksun nüfusunda önemli eksilme olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu sisteme göre 31.12.2008 tarihi itibariyle tespit ettiği Göksun’un toplam nüfusu 56.668’dir. Bunun 18.461’i merkez nüfusu, 38.207’si ise belde ve köy nüfusunu oluşturmaktadır. Şehir nüfusunun 9258’i erkek, 9203’ü kadındır. Belde ve köy nüfusunun 19.224’ü erkek, 18983’ü kadındır. Göksun’un toplam nüfusunun 28.482’si erkek, 28.186’sı kadındır.