Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

16. yüzyılda yapılan Osmanlı tahrirleri asıl itibariyle vergi kaynaklarını tespit eder. Bu kaynakların sunduğu verilerle 16. yüzyılda Göksun Nahiyesi’nin vergi yükünü tespit edebiliriz.

 

A- İşletilen Arazinin Büyüklüğüne Bağlı Olarak Şahıs Üzerinden Alınan Vergiler

Ekilebilir arazinin büyüklüğüne bağlı olarak şahıslar üzerinden alınan çift, nim çift, bennak ve mücerret adı altında farklı oranlarda vergi alınmıştır. Bu vergiler harac-ı muvazzaf denilen vergi türüne girmektedir.

1563 tarihinde Göksun Nahiyesi’nde çift vergisi veren 50, nimçift vergisi veren 67 kişi bulunmaktadır. Kars-ı Zülkadriye Sancağı'nda 1 çiftlik arazinin büyüklüğü 60-120 dönüm arasında değişmektedir. 1 çiftlik arazi işleten köylüden kanunnamede belirlendiği üzere 50 akçe, nimçift ise 25 akçe vergi alınması gerekiyordu. Bu tarihte resm-i çift ve dönüm başlığı altında toplam 16865 akçe vergi tahsil edilmiştir. Klasik dönem Osmanlı vergi uygulamasına göre Göksun’da yarım çiftlik (nimçift) araziden daha az yer işleyen köylüden resm-i bennak adı altında kişi başı 14 akçe olmak üzere, nâhiye genelinde 127 bennakdan toplam 1778 akçe vergi tahsil edilmiştir. Çalışabilir durumda olan bekâr erkeklerden (bunlar daha çok babasının arazisinde ekip biçmeye yardım eden gençlerdir) resmi mücerret adı altında Göksun Nahiyesi’nde kişi başına 6 akçe olmak üzere, 148 kişiden toplam 888 akçe vergi alınmıştır.

B- Tarım Üretiminden Alınan Vergiler

Göksun’da tarım üretiminden alınan vergileri 1563 tarihli sayımdan tesbit edebiliyoruz. Bu tarihte buğday, arpa, nohut, darı, bostan, meyve, sebze, soğan ve keten ürünlerinden öşür vergisi tahsil edilmiştir. Buradaki öşür Osmanlı vergi uygulaması içerisinde harac-ı mukasemenin karşılığı olup Göksun’un bağlı bulunduğu Kars-ı Zülkadriye Sancağı’nda 1/5 alınıyordu. Buğdayın kilesi 10 akçeden hesaplanıyor ve nahiye genelinde üretilen toplam 40602 kile buğdaydan 81204.5 akçe öşür vergisi tahsil edilmiştir. Bu çerçevede arpadan 25727, darıdan 11715, bostandan 1583, meyveden 230, nohuttan 590, ketenden 149 akçe öşür tahsil edilmiştir.

C- Sınaî Ve Ticari Faaliyetlerden Tahsil Edilen Vergiler

Küçük bir Osmanlı nahiyesi görünümünde olan Göksun’da sanayi tesisi olarak boyahane, değirmen ve kömür işletmesi yer almaktadır. Bu işletmelerden (boyahanedeğirmen) toplam 12817 akçe vergi tahsil edilmiştir. Ayrıntıya girdiğimizde 1527’de boyahanelerden 4000 akçe vergi tahsil edilirken bu miktar 1563’de 1800 akçeye düşmüştür. 1527’de nahiye genelinde 32 adet değirmen bulunuyordu. 1563’de bu sayı 21’e gerilemiştir. Toplam 993 akçe vergi alınmıştır. 1527’de ise kömürcülükten 70204 akçe vergi tahsil edilmiştir. Kömür işletmeciliğinden tahsil edilen bu vergi miktarı nahiye genelinde en önemli sınaî faaliyetin kömür işletmeciliği olduğuna işaret etmektedir. Nahiyede vergi kalemleri arasında gözüken kıst-ı kirişciyan, yani kirişhane denilen hayvanların sinir ve bağırsaklarının işlenerek ok için yay yapılan bir atölyeden 1563’de 500 akçe tahsil edilmiştir.

Ticari faaliyetlerden tahsil edilen vergiler içinde pazarda yapılan alışverişlerden tahsil edilen bâc-ı bazar ve ihtisab vergileri gözükmektedir. Bu kalemden 1527’de 6000 akçe tahsil edilmiş, 1563’te bâc-ı bazar ve ihtisab ve rişte kaleminin vergi toplamı 5324 akçeye düşmüştür. Kasap (kıst-ı kassâbân) vergisinden 1527’de 5000 akçe, 1563’te 4200 akçe vergi alınmıştır.

D- Hayvancılık Üzerinden Alınan Vergiler

Göksun Nahiyesi’nde hayvancılıktan alınan vergiler düşüktür. 1563’de adet-i ağnam 10, resm-i yaylak 1295, resm-i koru 940, resm-i otlak 1251 ve resm-i çayırdan 2000 akçe vergi alınmıştır. Arıcılıktan ise resm-i kevâre adıyla 100 akçe olmak üzere toplam 5596 akçe vergi alınmıştır.

E- Diğer Vergiler

Bu vergilerin dışında miktarları önceden tayin edilmeyen ve bâd-ı hevâ grubu olarak adlandırılan vergiler bulunmaktadır. 1563 tarihinde bu vergilerden resm-ideştbaniden 4225, resm-i tapudan 2431, resm-i arus 712.5, resm-i yâveden 356 ve bâd-ı hevâdan 1425 akçe olmak üzere toplam 9149.5 akçe alınmıştır.

20. yüzyılın başlarına ait diğer bir kaynağımızda Göksun’un vergi gelirleri verilmiştir. 1326 (1908) tarihli Halep salnamesinden tespit ettiğimiz bilgilere göre bu tarihte Göksun kazasının vergi kalemleri ve bu kalemlerden tahsil edilen vergiler aşağıda verilmiştir. Bu kalemler içinde en yüksek vergi kalemi üretim üzerinden alınan aşar bedelidir. 16. yüzyılda hayvancılıktan tahsil edilen vergi diğer kalemlere göre yok denecek kadar az iken 20. yüzyılın başlarında bu kalem %23.2 gibi önemli bir orana çıkmıştır.

Maraş, Elbistan, Zeytun, Pazarcık, Göksun kazalarından oluşan Maraş Sancağı’nın toplam vergi gelirleri ise 7.373.170 kuruştur. Göksun’un sancak içindeki payı % 10.2’dir.

Göksun’un “Eshâm-ı Mütenevvi‘a, Mâliye, Adliye, Dâhiliye” den oluşan masraf bütçesinin, sancak içindeki oranı ise (toplam 996867 kuruş) % 8.8’dir.

Vergi kalemleri aşar bedeli, ağnam ve deve rüsumu, bedel-i askeriye, emlak ve temettü vergisi ve diğer kalemlerden oluşmaktadır. Vergi kalemleri içinde en büyük pay aşar bedeline aittir. Sancağın toplam vergi gelirlerinin yarısını oluşturmaktadır.

Bu tarihte Göksun kazasının vergi yükünü Maraş sancağının diğer kazalarıyla karşılaştırdığımızda, Göksun kazasının bu tarihte sancağın 5 kazası içinde en düşük vergi yüküne sahip olduğu görülmektedir.

1326 (1908) tarihli Halep salnamesi vilayetin hem varidat bütçesini hem de masarıfat bütçesini vermektedir. Kazanın mali, adli, dâhiliye ve şeriye bürokratik kalemlerine ayrılan masraf kalemlerinin ayrıntıları aşağıda tabloda verilmiştir. Göksun’un masraf bütçesi sancak toplamı içinde % 8.8’lik orana sahiptir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi