Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

Tepebaşı Mahallesi Ayhan sokakta bulunan bu camiin banisi Sağıroğlu Bekir’in oğlu Hasan Bey’dir. Vakıflar genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olup, kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiştir.

Camiin günümüze intikal etmeyen kitabesine göre Sağıroğlu Bekir’in oğlu Hasan Bey tarafından 1770 yılında yaptırılmıştır. Hasan Bey’in babası Sağıroğlu Bekir, ailesiyle birlikte 1750 yılı civarında Kemah’tan Göksun’a gelmiştir. Aile önce Kanlıkavak Köyü’ne, daha sonra da Göksun’un Tepebaşı mevkiine yerleşmiştir. Tepebaşı, Sağıroğlu ve Bekirli ismiyle anılan köy Göksun’un ilk yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Daha sonra ailenin nüfusu artarak burası 35-40 haneye ulaşmış ve Hasan Bey buraya camiyi inşa etmiştir. Bu Göksun’un ilk camisidir. Cami içinde tahta işlemeli nakışlar mevcut idi. Yıkılan bu ahşap caminin mermer kitabesi Ulu Cami’ye nakledilmiştir. Kitabede “Allah rızası için bu camiyi Bekir oğlu Hasan yaptırdı” yazılıdır.

29 Ağustos 1914 tarihli aşağıda metnini verdiğimiz berat Sultan Reşat tarafından Tepebaşı Camii imam hatibi Musa’ya verilmiştir. Beratta ifade edildiği üzere cami Göksun’da yeniden inşa edilmiştir. Camiye minber konularak Cuma namazlarına hazırlık yapılmış, meşruiyeti olması için de padişah beratı olması gerekmişti.

Mehmet Özkarcı caminin mimarisiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: Cami, doğu batı doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Yapı, evler tarafından kuşatıldığı için dıştan fazla belli olmamaktadır. Günümüze aslı durumunu kısmen koruyarak gelen cami, çeşitli zamanlarda bazı onarım ve ilaveler görmüştür.

Bu yapının yaklaşık 200 m. uzağında yer alan Ulu Camii (1922) yapılınca Tepebaşı Camii kapatılmıştır.

Uzun yıllar kapalı olan cami tamir edilerek tekrar ibadete açılmıştır. Orijinalinde sadece harim kısmından ibaret olan caminin kuzey tarafında sonradan 3.00 m. Genişliğinde son cemaat yeri niteliğinde iki katlı basit bir mekân eklenmiştir. Bu hacmin üst katı mahfil şeklinde düzenlenmiş ve harimin kuzey duvarındaki üst pencereler kapı şekline dönüştürülerek, mahfil ile bağlantı sağlanmıştır. Mahfile son cemaat yerinin batı tarafına yerleştirilen ahşap merdivenden çıkılmaktadır. Cami 1985 ve

1993 yıllarında da onarım görmüştür. Önceden caminin kuzeybatı köşesinde yer alan ahşap minare yıkılınca, kuzeydoğu tarafına 1993 yılında briketten tek şerefeli minare yapılmıştır. Yine bu tarihlerde caminin doğu tarafına betonarme olarak helâ ve abdest muslukları inşa edilmiştir. Ayrıca yapının duvarları ile kesme taş mihrap sıvanarak badana edilmiş ve ahşap doğramalar yenilenmiştir.

Yapı, ahşap tavanlı camiler grubuna girer. Cami dıştan 10.50 x 10.60 m. Boyutlarında harim ile kuzey tarafına sonradan eklenen 3.00 x 10.50 m. ölçülerinde son cemaat yeri niteliğinde basit mekândan oluşur ve dıştan kırma sac çatı ile örtülmüştür.

Duvarlarda ahşap hatıllı kaba yonu ve moloz taş, mihrapta ince yonu kesme taş, örtü sisteminde ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının masifliği duvarlarda açılan pencerelerle giderilmeye çalışılmıştır.

Harim kısmına kuzey duvarının ortasında açılan 1.32 x 2.05 m. ölçülerinde dikdörtgen kesitli cümle kapısından girilir. 8.90 x 9.00 m. boyutlarındaki iç mekân, yanlarda duvarlara istinad eden ahşap tavanla örtülmüştür. Zeminden yüksekliği 4.80 m. olan tavanın ortasına kare kesitli göbek yapılmıştır. İç mekânın aydınlığı alttan; kuzey, güney ve batı duvarlarında ikişer üstten; doğu ve batı duvarlarında birer, kuzey duvarında iki olmak üzere toplam 10 adet dikdörtgen kesitli pencereyle sağlanmıştır. Duvarların ahşap hatılı aynı zamanda pencerelerin lentolarım da oluşturmaktadır.

Güney duvarının ortasına ve kapının eksenine yerleştirilen kesme taş mihrap, 1.90 x 2.80 m. ölçülerindedir. Mihrap çerçevesi iç mekâna 0.25 m. çıkıntı yapmaktadır. Yuvarlak kemerli ve yarım daire kesitli mihrap nişi 0.50 x 1.00 x 1. 70 m. boyutlarındadır. Orijinal olmayan beş basamak1ı ahşap minber harimin güneybatı köşesine, ahşap mahfil ise kuzey tarafına yerleştirilmiştir. Cami sade bir şekilde inşa edilmiştir. Kitabe, Cami 1922 yılında kapatılınca tahrip olmaya başlamış ve bunun üzerine inşa kitabesi Göksun Ulu Camii'ne getirilmiştir. Kitabe günümüze gelmemiştir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi