Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Ulu (Büyük) Camii

Göksun merkezdeki Ulu Camii yapılınca Pazaryeri’nde (Avcılar Kulübünün bulunduğu yer) Sağıroğlu Bekir tarafından yaptırılmış ve caminin beratı Sağıroğlu Bekir adına gelmiştir. Daha sonra şimdiki Ulu Cami yapıldıktan sonra Sağıroğlu Bekir’e ait cami yıkılmıştır. Arşiv kayıtlarında Sağıroğlu Mehmet Camii olarak geçmiştir.

Şehir merkezindeki Ulu Camii inşa kitabesine göre, dönemin kaymakamı Kayserili Talat Bey’in öncülüğünde ve halkın yardımlarıyla 1341/ 1922 yılında yapılmıştır. Halen caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde olup kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiştir. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2003 tarih ve 5448 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Camii, İstiklal harbi sırasında Samsun ve Amasya çevresinden sürülen Rum bir usta tarafından yapılmıştır. Taşları kağnılarla Çamurlu’dan ve Doğankonak Köyü’nden getirilmiştir. Rum usta şehirden ayrıldıktan sonra geri kalan eksiklikler Türk ustalar tarafından ikmal edilmiştir. Bazı onarım ve ilavelerle günümüze gelen yapı, orijinal özelliğini önemli ölçüde korumuştur.

Caminin cümle kapısına inşa kitabesi, mihrabın alınlık kısmına ayet kitabesi yazılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısındaki basık kemerin cephesine siyah boya ile iki beyit olarak yazılmıştır. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

İâne-i ahâli ve Kâimmakam Talat Bey’in himmetiyle inşa edilmiştir. Sene-i Arabî l341, Sene-i Rumî 1338.

Ayet kitabesi ise mihrabın alınlığına siyah boya ile yazılmıştır. Ayet kitabesinin iki yanına simetrik olarak ''Allah ve ''Muhammed'' yazılan yerleştirilmiştir. Kitabede: “Bismillahirrahmanirrahim. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyya'l-mihrab. Lâilahe illaah Muhemmedü'r-Resulullah” yazıldır. Bu ayetin manası şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. ''Zekeriya O'nun (Meryem) yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulurdu (Al-i İmran Suresi: 3/37). Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun resulüdür.

Mehmet Özkarcı’nın tespitlerine göre, orijinalinde sadece harimden oluşan caminin kuzey cephesine, minarenin kapısı üzerindeki kitabeye göre 1943 yılında üç kubbeli son cemaat yeri ile tek şerefeli minare ilave edilmiştir. Yakın zamanlarda iç mekânın duvar ve örtü sistemi sıvanarak badana edilmiş, harimin duvarları 0.90 m. yüksekliğe kadar tahta ile kaplanmıştır.

Caminin mimari özelliği ile ilgili detaylı bir araştırma yapmış olan Mehmet Özkarcı’nın verdiği bilgilere göre; yapı, ahşap tavanlı camiler grubuna girmektedir. Cami; dıştan 14.85 x 15.20 m. boyutlarında harim, kuzey tarafına yerleştirilen 3.80 x 14.85 m. ölçülerinde üç kubbeli son cemaat yeri ve son cemaat yerinin kuzeybatı köşesindeki tek şerefeli minareden oluşur. Son cemaat yeri ile minare orijinal olmayıp, sonradan ilave edilmiştir. Yapı, doğu-batı doğrultusunda hafif meyilli alan üzerine yapılmıştır.

Cephe duvarları, cümle kapısı, mihrap ve minarede sarımtırak renkte ince yonu taş, harimin örtü sisteminde ahşap malzeme kullanılmış, son cemaat yeri ise betonarme olarak yapılmıştır. Caminin inşasında temiz bir işçilik görülür. Harim kısmı dıştan kırma kiremit çatı ile kapatılmıştır.

Biraz yüksek tutulan cephe duvarları, batı cephe hariç, kominle ikiye bölünmüş ve cepheler dörder adet plâstırla hareketlendirilmiştir. Cephe duvarında çift sıra pencere açılarak yapı monotonluktan kurtarılmaya çalışılmıştır.

Cami, arazinin eğiminden dolayı ortalama 1.00 m. yüksekliğinde su basmanı üzerine inşa edilerek, yapıya fevkani bir görünüş kazandırılmıştır.

Harimin kuzey tarafına sonradan ilave edilen üç kubbeli son cemaat yeri, cephe duvarının yan yüksekliğinde tutulmuş ve kemer gözleri demir doğrama camekânla kapatılmıştır. Kubbeler yuvarlak kemerler yardımıyla güneyde duvarlara, önde kare kesitli dört beton ayağa istinat ederler.

Harim kısmına, kuzey duvarının ortasında açılan 1.50 x 2.40 m. ölçülerinde basık kemerli kapıdan girilir. Harim içten 12.80 x 13.20 m. ölçülerinde olup, örtü sistemi ahşap işçiliğinin değişik bir tasarımını yansıtmaktadır. Yanlarda duvarlara istinad eden ahşap tavan; ortada iç bükey silmeli sekizgen kaide üzerinde yükselen merkezi kubbe, yanlarda düz örtü, köşelerde de küçük kubbelerle dikkati çeker. Böylece bu yapıda; dört yarım kubbeli ve dört köşe kubbeli merkezi planlı cami şemasının, ahşap düz örtü ile tekrarlanan geç bir uygulamasını karşımıza çıkarmaktadır. Bağdadi tarzında yapılan ahşap tavan alçı ile sıvanarak, örtü sistemine kargir bir özellik verilmeye çalışılmıştır. Harimin duvarlar, birbirlerine simetrik şekilde yerleştirilen yarım daire kesitli ikişer duvar payesi ile hareketlendirilerek iç mekânın monotonluğu giderilmeye çalışılmıştır. Zeminden yüksekliği 6.85 m. olan ahşap tavan kırma çatıyla kapatılmıştır.

İç mekâna aydınlık alttan; kuzey ve güney duvarlarında ikişer, doğu ve batı duvarlarında üçer üstten; bütün duvarlarda dörder adet olmak üzere toplam yirmi altı adet pencereyle sağlanmıştır. Alt pencereler basık kemerli ve 1.15 x 2.00 m. ölçülerindedir. Üst sırada yer alan pencerelerden köşedekiler içten daire, dıştan sekiz kollu yıldız biçiminde yapılmıştır ve ortalara yerleştirilen ikiz pencereler basık kemerlidir. Köşelerdeki açıklıklar içten 1.30 m. çapında, ikiz pencereler ise 0.76 x 1.34 m. boyutlarındadır.

Kesme taş mihrap, kıble duvarının ekseninden 0.80 m. doğu tarafa yerleştirilmiştir. Niş derinliği duvar kalınlığı içinde kaldığı için dışa taşıntı yapmamaktadır.

Harimin kuzey tarafına boydan boya ahşap malzemeden kadınlar mahfili yapılmıştır. Mahfil yanlarda duvarlara, önde iki ahşap ayağa istinat etmekte ve buraya harimin kuzeybatı köşesine yerleştirilen "L” biçiminde on üç basamaklı ahşap merdivenle çıkılmaktadır.

Tek şerefeli kesme taş minare son cemaat yerinin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiştir. Minareye son cemaat yerine açılan basık kemerli kapıdan girilir. Silindirik kare planlı kaide üzerinde yükselmektedir. Şerefe altı iki sıra yüzeysel mukarnas dizisiyle hareketlendirilmiş ve şerefe taş korkulukla çevrelenmiştir. (Minarenin şerefe taş korkulukları 2004 yılında meydana gelen fırtına nedeniyle yıkılmış hala aslına uygun bir şekilde restore edilmemiştir.) Silindirik petek konik taş külahla sonuçlanmaktadır. Minare doksan beş taş basamaklıdır.

Süsleme: Yapıda eklektik üslubun özelliklerini yansıtan bezemelere yer verilmiştir. Dikkati çeken süslemeler kuzey, güney ve doğu cephe duvarları ile cümle kapısı ve mihrapta görülür. Kuzey, güney ve doğu cephe duvarlarına eşit aralıklarla dörder adet plaster yerleştirilmiş ve bu cepheler ortadan kornişle ikiye bölünerek, cephelerde altışar adet dikdörtgen formda yüzeyler oluşturulmuş ve ortalarına pencereler yerleştirilmiştir. Pencerelerin çerçeveleri cepheden hafif dışa taşınarak bir hareketlilik sağlanmıştır. Alt sırada açılan pencereler dekoratif amaçla yapılan profilli silmeli konsollarla desteklenmiş ve konsolların cepheleri buğday başağını hatırlatan bitkisel karakterli motifle bezenmiştir. Alt sırada yer alan pencereler basık kemerlidir. Üst sıraya açılan pencerelerden köşedekiler sekiz kollu yıldız biçiminde yapılırken, ortadakiler basık kemerli ikiz pencere formundadır. İkiz pencerelerin alt köşeleri plastik etkide yapılan ''C'' ve ''S'' kıvrımlarıyla bezenmiştir. Basık kemerli pencerelerin kilit taşları sorguçlarla dekore edilmiştir. Böylece cephelerde açılan pencereler farklı biçimlerde yapılarak cami monotonluktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca doğu cephenin kuzey köşesindeki plasterin orta kısmı girland motifiyle bezenmiştir.

Harime girişi sağlayan cümle kapısı, oldukça zengin bezemelerle dekore edilerek abidevi bir görünüş kazandırılmaya çalışılmıştır. Yanlarda profilli silmeli başlıklara sahip sövelere istinad eden basık kemer, dikine silmeli kemer sorgucuyla bezenmiştir. Giriş açıklığının üst kısmını hareketlendiren alınlık, yanlara simetrik olarak yerleştirilen ikiz sütuncelerin üzerine oturmaktadır. Kompozit başlıklara sahip sütuncelerin kaideleri akantus yapraklarıyla bezenmiştir. Alınlık ile başlıkların arasına yerleştirilen friz, ortaları gül bezek desenleriyle bezenen başak motifiyle dekore edilmiştir. Alınlık ise ''C'' ve ''S'' kıvrımları, naturalist çiçekler, deniz kabuğu, arma gibi kartuşlar, gül bezek ve yapraklardan oluşan bir süsleme kompozisyonuna sahiptir. Cümle kapısının basık kemeri ile söveleri haricindeki diğer kısımlar altın sarısı renginde boyanmıştır.

Kesme taş mihrap 3.00 x 3.80 m. ölçülerindedir. 0.42 x 1.00 x 1.80 m. Boyutlarındaki mihrap nişi yayvan yarım daire planlı ve yuvarlak kemerlidir. Kemerin üst kısmı lale, gül bezek ve soyut yapraklardan oluşan çelenk şeklinde motifle bezenmiştir. Mihrabın iki tarafına yerleştirilen plasterler Kompozit başlıklara sahiptir. Profilli silmelerle sınırlandırılan alınlığın yayvan kemeri sorguçla tezyin edilerek, yan kısımlar simetrik şekilde birer gül bezek motifiyle bezenmiştir. Bütün süslemeler altın sarısı renginde boyanmıştır. (Camii’nin mihrap süslemelerinin bir parçası alınarak Arslan Bey çiftliği Camii’nin mihrabına monte edilmiştir).
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi