Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

Göksun’un ayrıntılı nüfus verilerine yukarıda verdiğimiz bilgilerin dışında 20. yüzyılın başlarında gelinceye kadar sahip değiliz. 17, 18 ve 19. yüzyılda nüfusa ilişkin kullanılabilir arşiv kaynaklarına ulaşamadık. Bu kaynakların başlıcası Avarız ve Cizye defterleridir. Bölgede temettuat sayımları yapılmadığı için 19. yüzyılın ortalarına ait zengin bir kaynağa sahip değiliz8. Seyyahların notları da çok kısıtlıdır. 1835 yılında Anadolu’yu gezen Charles Texier Göksun’dan bazen küçük bir kasaba bazen de köy olarak bahseder, fakat nüfus rakamı vermez. 19. yüzyıl ortalarında 1853 yılında Göksun’dan geçen seyyah Tchihatcheff, Göksun’u çıplak bir ovada 150kadar kulübeden mürekkep bir köy olarak zikreder. Nihayet 1906’da Göksun’u ziyaret eden Grothe burayı 50 evli (250-300 nüfus) bir köy olarak anlatır.

İl yıllıkları anlamında hazırlanan salnameler nüfusa ilişkin ayrıntılı bilgi vermektedir. Göksun, 1908 yılına gelinceye kadar Andırın kazası içinde yer alması dolayısıyla ayrıntılı nüfus verilerini ancak 1908 (H.1326) yılına ait salnameden çıkaracağız. Bu tarihte Göksun kazasının 33 köyü 1 nahiyesi (Andırın), Andırın Nahiyesi’nin ise 48 köyü bulunmaktadır.

Bu rakamlar kaza genelini vermektedir. Kaza merkezinin ne kadar olduğuna dair bilgimiz yoktur. Kazada gayrimüslim nüfusun oranı % 13’dür. Tabloda Katolik ve Protestan olarak görülenler, Ermeniler içinde zamanla Gregoryan mezhepten ayrılarak bu iki mezhebe geçenler olmalıdır. Sayımların ne derece sağlıklı yapılıp yapılmadığına ilişkin endişemizi saklı tutarak mevcut rakamlara bakılırsa kaza genelinde erkek nüfus daha fazladır. Erkek nüfusun oranı % 55, kadın nüfusun oranı % 45’dir.

Ramazan Hurç’un yayınladığı 1909 tarihli belgede bu tarihte Göksun Nahiyesi’nde 223 Müslüman hanede toplam 1000, 15 gayrimüslim hanede toplam 65 nüfus olmak üzere nahiye genelinde 238 hane ve 1065 nüfus tespit edilmiştir.

Göksun nüfusuna ilişkin I. Dünya Savaşı’nın ilanından önce ve sonra diye kaydedilen 6 Ağustos 1331 (19 Ağustos 1915) tarihli Göksun Kazası Nüfus Memurluğu’nun kaydında ayrıntılı nüfus verilerine sahibiz. Bu verilerde hane ve köy sayısı, nüfusun etnik bileşimi verilmektedir. Bu kayıtlara göre Göksun’da Savaş öncesinde 4775 hane, 86 köy ve 1 nahiye bulunuyordu.

Birinci Dünya Savaşı ilan edilmeden önce yapılan nüfus tespitinde Göksun Kazası’nda1 86 köy de dâhil olmak üzere 3961 ev, 9899 kadın, 11666 erkek olmak üzere toplam 21565 Müslüman nüfus bulunmaktadır. Ermeni nüfusu ise, 814 ev, 1519 kadın, 1936 erkek olmak üzere toplam 3455’tir. Her iki kesimin toplam nüfusu 25020’dir. Bu nüfus cetveline göre toplam 25020 nüfusun 1113’ü Kürt, 2958’i Çerkez, 121’si yabancı (Müslüman), 17373’ü Türk, 3455’i gayrimüslimdir. Köy adlarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde verilen hane, kadın ve erkek nüfus kayıtları 19 Ağustos 1915’te onaylanmıştır.

Savaş yıllarında ise hane sayısı 4950’ye yükselmiş, köy ve nahiye sayısı değişmemiştir. Gayrimüslim nüfus % 13,7’dir. 19 Ağustos 1915 tarihinde onaylanan nüfus cetveline göre 1115 Kürt, 3150 Çerkez, 17350 Türk, 121 yabancı (Müslüman), 3464 gayrimüslim olmak üzere toplam 25200’dir. Bu nüfus kaydını dikkate aldığımızda Nisan 1915’te zorunlu iskâna tabi tutulmasına rağmen Ermeni nüfusu artmıştır. Savaştan sonraki nüfus artışı ve hane sayısındaki artış ihtiyatla karşılanmalıdır. Çünkü I. Dünya Savaş yıllarında nüfusun artması yerine azalması beklenir.

Göksun Kaymakamlığı’nın tasdik ettiği 7 Aralık 1916 tarihli cetvelde Göksun’un bağlı 89 köyün hane sayısı verilmiştir. Bu cetvele göre toplam 4695 hane tespit edildi. Her hane ortalama 5 nüfus olarak kabul edilirse Göksun’un toplam nüfusunun 23475 olduğu söylenebilir.

Hane ve nüfus sayısındaki düşüşün sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte tehcir kararının uygulanması ve Birinci Dünya Savaşı’nın etkisinin olduğu zannedilmektedir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi