Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

16. Yüzyılda Nüfus

A- Yerleşik Nüfus

Bu sayım sonuçlarından elde edilen verilere göre 1527 tarihinde Göksun nahiye merkezinin nüfusu yaklaşık 268 idi. Nahiyeye bağlı Kanlıkavak köyünün nüfusu ise 417 idi. Toplam nüfus ise 685’e ulaşıyordu. Nahiyenin iki köyünden biri olan Kavşut’da nüfusa ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bu tarihte nahiye merkezinde halkın dışında 1 imam, 1 hatib, 1 müezzin, 3 çeri ve 2 eşkinci bulunuyordu. Çerilerin biri piyade, ikisi süvari yani atlı idi. Kanlıkavak köyünde ise 1 kethüda, 15 derviş yaşıyordu.

1563 tarihinde ise Göksun Nâhiyesi, Göksun merkez, Kanlıkavak ve Kızılkilise köyü olmak üzere 3 köyden meydana geliyordu. Bu tarihte Göksun yaklaşık olarak 307, Kanlıkavak 521, Kızılkilise 533 nüfusa sahip idi. Toplam nüfus ise 1361’dir. Bu durumda meskun mahal nüfusu 1527-1563 arasında iki kat artmıştır. Böyle bir nüfus artışı nüfusun tabi artış seyrinin çok ötesinde olması dolayısıyla başka faktörlerle açıklanmalıdır. Yüzyılın ikinci yarısında genel nüfus artışına ilaveten konargöçerlerin yerleşik düzene geçmiş olmaları ile izahı mümkündür. Zira 1527 sayımında söz konusu cemaatlerin nüfus rakamlarına ulaşmamızı sağlayan mükellef ve muaf sayıları verilmişken, 1563 sayımında, mezraların hangi cemaat tarafından ziraat edildiği yazılmış, ancak toplam nüfusu çıkaracağımız vergi mükellefi ya da muaf sayısı verilmemiştir. Bu durumda adına cemaat denilen bu toplulukların, konargöçerlikten çıkarak yerleşik düzene geçip mezralarda zirai faaliyetlerde bulunmalarını mümkün görmek gerekir. Bu sayıma göre Kanlıkavak köyü, Kanlıkavak cemaati; Kızılkilise, Kızılkiliselü cemati; Nefsi Göksun ise Göksunlu cemaati tarafından oluşturulmuş ve bu cemaatler yerleşik düzene geçmiş olmalıdır. Diğer bir husus ise 1563’de Kızılkilise köyünün kurulmuş olmasıdır.

Nüfusun bileşimine bakıldığında her iki tarihte gayrimüslim nüfusa rastlanılmamaktadır. Nüfusun tamamı Müslümanlardan oluşmaktadır. Etnik olarak Türk nüfustur.

Sayım sonuçlarına göre bu tarihte Göksun merkezde 30 bennak, 19 mücerred ve 26 nimçift olarak kayıtlı vergi mükellefi kişiler, 1 imam, 1 naibü’ş-şer’, 1 naibü’şşer’ kardeşi, 2 sipahi, 7 sipahizâde bulunurken, Kanlıkavak köyünde 22 bennak, 57 mücerred ve 48 çiftten oluşan vergi mükellefi, 1 kethuda, 1 muhassıl bulunuyordu. Ayrıca 33 dervişin 7’si bennak, 14’ü mücerred, 11’i nim çift ölçeğinde vergi mükellefi, 1’i ise Selman Halife’nin oğlu Ali olarak kayıtlıdır. Kızılkilise köyünde ise 68 bennak, 58 mücerred ve 20 nimçift vergi mükellefi, 4 muhassıl, 1 kethüda, 1 müezzin, 1 derviş ve 1 sipahi bulunmaktadır.

B- Konar Göçerlerin Nüfusu

Bölgede daha önce var olan Dulkadir Beyliği’ne bağlı Dulkadir Ulusu olarak adlandırılan pek çok aşiret Göksun yaylalarında yaylamaktaydı. Osmanlı Arşivi kayıtlarında Göksun’da yaylayan ve kışı da Çukurova’da geçiren birçok Türkmen kitlesinin ismi geçmektedir. Bunlardan bazıları Subaşı, Bostancı ve Haydarlı cemaatleridir.

1527 tarihinde nâhiye sınırları içerisinde konar-göçer gruplardan büyük çoğunluğu Dulkadirli Ulus’una mensup 12 aşiret-cemaat bulunuyordu5. Bunlar; Boyacılar, Ericeklü, Kürsücilü, Mağaracıklu, Karakızlu, Saraycıklu, Boyacılu, Ağcaviranlu, Kebecelü, Köse Hasanlu, Kızılkiliselü, Tellili cemaatleridir. 1527’de cemaatlerin toplam nüfusu yaklaşık 1326’dır6. Nüfusun yapısı 240 hane, 19 nefer, 41 mücerred,

1 muhassıl, 5 imam, 5 kethüda ve 11 âdet-i çeriden oluşmaktadır.

1563 tarihli sayımda Göksun Nahiyesi’nde konar-göçer taifenin nüfus rakamlarına ulaşacağımız vergi mükellefi, görevli ve muaf rakamlarına yer verilmemiştir. Bu sebeple konar-göçerlerin bu tarihte nüfuslarına dair bilgi veremiyoruz. Bu cemaatlerden sadece yukarıda bahsettiğimiz Kızılkiliselü aşireti yerleşik hayata geçerek yeni bir köy oluşturmuştur.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi