Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

Göksun’un idari yapısı yüzyıllardır değişmemiş, 16. yüzyılın başlarından 1907 yılına gelinceye kadar nahiye olarak yapılandırılmıştır. 1907 yılına gelindiğinde gelişmelere bağlı olarak II. Abdülhamid’in iradesiyle Göksun kaza statüsüne yükseltilmiştir. Bu değişikliğin arka planı şöyledir:

Osmanlı Devleti’nde Ermeni olaylarının sıklıkla vuku bulduğu bölgelerden biri Zeytun kazası idi. Zeytun kazasında vuku bulan Ermeni olayları zamanla Göksun Nahiyesi’ne sıçramıştır. Haçin (Saimbeyli) kazası Ermenileri, Zeytun Ermenileri ile işbirliğine girişerek asayişsizlik ortamı doğmasına sebep olmuşlardır. Göksun Nahiyesi’nin bağlı olduğu Andırın kazasının, Zeytun ve Haçin kazalarına uzak olması dolayısıyla asayişi teminde yeni tedbirlere yönelinmiştir. Göksun’un Zeytun ve Haçin kazaları arasında olması sebebiyle ulaşım ve haberleşmenin daha seri yapılacağı, bu durumun da asayişin sağlanmasına katkı sağlayacağı gerekçe gösterilerek Göksun Nahiyesi’nin kaza yapılması, Andırın kazasının nahiyeye tahvil edilerek Göksun’a bağlanması gündeme getirilmiştir. 1890 tarihinden itibaren gündemde tutulan bu konu nihayet 1907 yılında neticelenmiş, gerekli çalışma ve hazırlıklardan sonra Göksun kaza statüsüne yükseltilmiştir.

Bu süreç şöyle devam etmiştir:

Göksun ve çevresinde asayiş problemleri devam ederken 4 Nisan 1899 tarihinde Sadaret makamı, Islahat-ı Maliye Komisyonu’na bir yazı yazarak, Göksun Nahiyesi’nin kaza olmasıyla alakalı mali hazırlık istemiştir.

Sadaret 6 Nisan 1899 tarihinde Muhacirin Komisyonu’na da bir yazı göndermiştir. Bu yazıda, Zeytun Ermenilerinin Müslüman ahaliye yaptıkları zulmü önlemek için Göksun Nahiyesi’nin 3.sınıf kaza, Andırın kazasının ise 1. sınıf nahiye yapılması, Göksun’un belirli yerlerine muhacirin iskânı ve buna ait ayrıntılar ifade edilmiştir.

15 Nisan 1899 tarihinde yine Sadaret makamı tarafından Dâhiliye Nezareti’ne bir tezkire yazılarak, Göksun Nahiyesi’nin 3.sınıftan bir kazaya dönüştürülmesi ve Göksun’un bazı mahallerine yerleştirilecek olan muhacirlerle alakalı talimat verilmiştir.

Sadaret’in tezkiresi üzerine 4 Mayıs 1899 tarihinde Dâhiliye Nezareti Göksun Nahiyesi’nin kaza olmasını Şûrâ-yı Devlet’e havale etmiş ve gerekli olan ön hazırlık çalışmalarının yapılmasını istemiştir.

30 Mayıs 1899 tarihinde Dâhiliye Nezareti, Halep vilayetine bir yazı yazarak Göksun’un kaza olması halinde ihtiyaç duyulacak bütçenin Maliye komisyonuyla görüşülerek halledilmesi istenmiştir.

Bu süreç içerisinde Göksun halkı nahiyelerinin kaza olması için uğraş göstermiş, bir kısım taahhütlerde bulunmuştur. Asayişin temini adına kendi nahiyelerinin kaza merkezi olması için 24 Ocak 1906 tarihinde Halep Valiliği’ne müracaat ederek nahiyelerinin kaza yapılması halinde hükümet konağı ve telgraf idaresinin tesisi masraflarını üstleneceklerini taahhüt etmişlerdir.

Andırın halkının yapılması istenen değişikliğe resmi makamlar nezdinde çeşitli itiraz girişimleri olmuş, ancak bu girişimler süreci etkilememiştir. Zira, Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu 13 Temmuz 1907 tarihinde bir yazı ile, kaza merkezinin Göksun’a naklinin ve Andırın’ın birinci sınıfdan bir nahiyeye dönüştürülmesinin bir çok açıdan faydalı olacağına dair Haleb Vilâyeti’nin ve Seraskerlik makamının olumlu görüşlerini ve halk tarafından çekilen telgrafları Sadaret makamına arz etmiş ve meselenin tetkik olunmak üzere Şûrâ-yı Devlet’e havalesi istenmiştir.

Dâhiliye Nezareti de konunun görüşülmesi için Şûrâ-yı Devlet’e aynı tarihli bir yazı yazmıştır. Dâhiliye Nezareti’nin 13 Temmuz 1907 tarihinde yazdığı yazıyı göz önünde bulundurarak Şûrâ-yı Devlet, Göksun’un kaza olması konusunu son kez teferruatlıca incelemiştir. Şûrâ-yı Devlet, 26 Ekim 1907 tarihinde yaptığı toplantıda; Göksun’un, Haçin ve Zeytun kazaları arasında önemli bir mevkide bulunduğu, halkının çeşitli kavimlerden meydana geldiği, kaza olmasına askerî yönden bir mahzur olmadığı ve ayrıca Göksun halkının hükümet konağı ve telgraf binasının inşa etmeyi taahhüt ettikleri dile getirildi. Şûrâ-yı Devlet bu gerekçelerden hareket ederek Göksun’un 3.sınıftan kaza yapılması, Andırın’ın ise 1.sınıftan nahiyeye tahvil edilmesi konusundaki olumlu görüşünü Sadaret’e arz etmiştir.

Görüldüğü gibi Göksun Nahiyesi’nin kaza merkezi olması girişimleri 1899 yılında başlamış, 8 yıl sonra Sultan II. Abdülhamit Han’ın iradesi ile 15 Şevval 1325 (21 Kasım 1907) tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece Andırın 21 Kasım 1907 tarihinden 1925 yılına kadar Göksun kazasına bağlı bir nahiye olarak idare edilmiştir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi