Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

Maraş, Dulkadir Beyliği’nin kuruluşuna kadar Memlukluların Halep Valilerine bağlı Türkmen beyleri tarafından idare edilmiştir. 1335 yılında İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır’ın ölümünü müteakip Anadolu’da İlhanlı hâkimiyetinin çökmesiyle Elbistan ve Maraş havalisine Dulkadir Türkmenleri hâkim olmuştur.

Göksun ve çevresi Dulkadirlilerin en önemli topraklarıydı. Bu bölge beyliğin, Çukurova, Kayseri ve Maraş ile irtibatını sağlamaktaydı. Bundan dolayı daha Karaca Bey’in 1337’de Elbistan’da Dulkadir beyliğini kurmasından kısa süre sonra Göksun onun eline geçmişti. Göksun bölgesi Dulkadir Türkmenlerinin Kilikya Ermenilerinin üzerine saldırdıkları güzergâhta bulunmaktaydı. Göksun’un güneybatı kısmını oluşturan Andırın, Kadirli, Saimbeyli ve Kozan gibi yerler Kilikya Ermeni Baronluğunun kontrolüne girmişti.

1346 yılının Ocak ayında Karaca Bey, daha önce aralarında yaptıkları anlaşmayı bozmalarından dolayı, Göksun üzerinden ilerleyerek buraya 30 kilometre kadar uzaklıkta ve Ermenilerin elinde bulunan Geben1 kalesini bir baskın düzenleyerek ele geçirdi. Bu kale Ermeniler için stratejik açıdan önemli idi. Çünkü Geben üzerinden Göksun ve Kayseri’ye geçen bir yol ticari ve askeri açıdan önemliydi. Burayı kurtarmaya gelen Ermeni Prensi III. Konstantin, Dulkadirli Türkmenleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldığı gibi Geben’de yaşayan Ermeni ileri gelenlerinden birçokları da öldürüldü. Dulkadirlilerin Geben’i fethetmeleri Memluk ülkesinde de sevinç uyandırmış ve Arap şairleri onların lideri Karaca Bey’i metheden şiirler yazmışlardır. Ancak Karaca Bey bu başarısından dolayı kibirlenerek Memluklulara kafa tutmuş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu yüzden de onlarla kendi ölümü ile sonuçlanacak mücadelelere girişmişti.2 Bu arada Dulkadirlilerin Memluklularla bozuşmalarından istifade eden Ermeniler, Geben Kalesi’ni tekrar almışlardır.

Tarihi kayıtlarda açıkça belirtilmese de Göksun ve Geben bölgesinin Dulkadirlilerle Ermeniler arasında sürekli el değiştirdiğini tahmin etmekteyiz. Beyliğin kuruluş döneminde iki taraf arasında el değiştiren Göksun 1375’te Kilikya Ermeni Prensliğinin ortadan kaldırılmasından sonra kesin olarak Dulkadirlilerin eline geçmiştir. Bu tarihte Ermenilerin elinde olan Geben kalesi Memluk kuvvetleri tarafından fethedilerek Kilikya Ermeni baronluğuna son verilmişti.

Göksun, bölgede 178 yıl hâkimiyet süren Dulkadiroğulları Beyliği’nin (1337-1515) hâkimiyetinde kalmıştır. Göksun ve çevresi Dulkadirli Beyliği döneminde Dulkadirli-Memluk, Dulkadirli-Safevi ve Dulkadirli-Osmanlı mücadelesine sahne olmuştur. Göksun bölgesi Dulkadir Beyliği döneminde daha çok savaş alanı olmasından dolayı sıklıkla geçmektedir. Beyliğin kaderini belirleyen ve Göksun civarında geçen dört savaş vuku bulmuştur. Şöyle ki;

1) Dulkadir Beylerinden Sevli Bey’in babası Halil’in ölümünü fırsat bilen Memluk Sultanı Berkuk, beyliğin topraklarını ele geçirmek istiyordu. Zaten Dulkadir ailesinin birçok ferdi Kahire’de tutuklu bulunmaktaydı. Memluk sultanı, Sevli Sey’i ele geçirmek amacıyla Hama ve Humus kuvvetlerinden teşekkül eden bir orduyu Elbistan’a doğru göndermişti. Bu sırada Dulkadir Bey’i Sevli, Göksun’da bulunmaktaydı. 1387 yılında buraya yürüyen Memluk ordusunu Göksun ovasında karşılayan Sevli Bey onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Memluklar bu çarpışmada ağır zayiat verdiler. Başta Hama valisi Sudun Alayî ile Besni valisi Sudun olmak üzere ordusunu Şam bölgesi komutanlarından on yedisine Göksun toprakları mezar oldu. Bu başarı üzerine Berkuk, Sevli Bey’e rakip olarak Kahire’de tutuklu bulunan kardeşleri İbrahim ve Osman’ı Sevli Bey’le mücadele etmeleri için serbest bıraktı.

2) 1467’de Göksun yakınlarındaki Turnadağı eteklerinde Memluklularla cereyan eden savaşı yine Dulkadir beylerinden Şehsuvar Bey kazanmıştır.

3) Bölge Safevi Hükümdarı Şah İsmail’in saldırılarına maruz kalmış ve 1507’deki mücadele Göksun mevkiinde cereyan etmiştir. 1507’de Dulkadir Beyliği üzerine yürüyen Şah İsmail, Elbistan, Afşin ve Göksun bölgesini yağma ve tahrip etmiştir. Şah İsmail’e karşı koyamayacağını anlayan Alâüddevle Bey, Göksun üzerinden Andırın tarafında Turnadağı’na çekilmiştir. Andırın dağları Dulkadir beylerinin hep sığınak yeri olmuştur. Turnadağı da en önemli sığınak yerlerinden biriydi. Göksun’dan geçerek Andırın tarafına yürüyen Şah İsmail, Turnadağı eteklerine ordugâhını kurarak Alâüddevle’yi burada muhasara altına almıştır. Ancak bölge engebeli ve kayalık olduğundan Şah’ın ordusu burada başarılı olamamıştır. Dulkadirliler ise hem bölgeyi iyi biliyorlar hem de engebeli arazide hareket etmeye alışıklardı. Alâüddevle’yi bir meydan muharebesine razı edemeyen Şah İsmail onun kaçmasından dolayı ona

“Ala dana” adını takarak Turnadağı bölgesinden çekilerek Dulkadir ülkesini yağmalamaya ve tahribe kalkışmıştır. Göksun üzerinden Elbistan’a hareket eden Safevi ordusu önlerine gelen insanları öldürüp, etrafı yağmalayıp, tahrip etmiş, Göksun da onun tahribatından kurtulamamıştır. Alâüddevle Bey, Memluklulardan ve Osmanlılardan yardım istemiş, istediği yardımı II. Bayezid göndermiştir. Vezir Yahya Paşa ve Rumeli beylerbeyi Hasan Paşa ile orduyu yola çıkarmış, ordunun Ankara’dan Kayseri’ye doğru yürüdüğünü duyan Şah İsmail kuvvetleri, ağırlıklarını bırakarak kaçmıştır. Bu bölgede, başta Elbistan ve Maraş olmak üzere Göksun ve Afşin gibi yerlerde yaşayan Türkmenlerden bir kısmı Şah İsmail’e iltihak ederek onunla birlikte İran’a çekilmişlerdir.

Bu sırada Alâüddevle Bey, 1507 yılında beyliğin merkezi Elbistan’ın Şah İsmail tarafından tahrip edilmesinden sonra Maraş’ı merkez edinmiştir.

4) Nihayet Osmanlı Sultanı Yavuz’un, Dulkadir Beyliği’ni ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan seferi sırasında iki taraf arasında meydana gelen çarpışmalar da Göksun ve çevresinde yapılmıştır. 1515 yılının 13 Haziranında Alâüddevle Bey ile Yavuz Sultan Selim’in sadrazamı Sinan Paşa arasında Turnadağı’nda vuku bulan savaşın Osmanlılar tarafından kazanılmasıyla Dulkadir Beyliği yıkılmış ve Göksun’un da içinde bulunduğu bütün Dulkadir Beyliği toprakları Osmanlılara geçmiştir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi