Üst Menü  
 
 
     
 
Görevlerimiz   Tembihname   Zabıta Amiri

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-

 (1)  Bu yönetmeliğin amacı; Göksun Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Teşkilat yapısını,  hukuki statüsünü,  görev,  yetki,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; Göksun Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Göksun Belediye hudutları içinde beldenin ve belde halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü “Özel Zabıta Kuvveti” olan belediye zabıtasının teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dahil esas ve usulleri kapsar.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik belediye zabıta müdürlüğünü, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde kent halkını ve kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınaî, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerlerini kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik,3/7/2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi ve Belediyeye yetki veren diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine ve ; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 4857 sayı İş Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

   
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Göksun Belediyesi

b) Belediye Başkanı: Göksun Belediye Başkanı

c) Belediye Meclisi: Göksun Belediye Meclisini

d) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

e) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki;  müdür, üst sorumlu, amir, komiser ve memurları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Zabıta Teşkilatı Kuruluş

 

MADDE 5 – (1) Belediye zabıta müdürlüğü; 22.2.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Müdürlük oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta müdürlüğü için ihtiyaç duyulacak alt birimler kurulabilir.

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik, turizm, gibi alt birimlere ayrılabilir.

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya birlikte görev yapar.


Kadro ve unvanlar

MADDE 6- (1) Belediye zabıta müdürlüğü personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş;  zabıta müdürü,  zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Müdüre yardımcı olmak bakımından, yeteri kadar üst sorumlu görevlendirilir.


Bağlılık

MADDE 7- (1) Belediye zabıta müdürlüğü belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta müdürlüğü üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir. 


Görev alanı

MADDE 8- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. 


Çalışma düzeni

MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıta müdürünün teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri

 

MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisinin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerinin çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

11) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

12) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

13) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

14) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

15) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

16) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

17) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

18) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

19) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

20) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesislerin, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına engel olmak. 

21) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.


b) İmar ile ilgili görevleri; 

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek, yıkımla ilgili diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.


c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili müdürlük/müdürlüklere bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.


ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

3) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

 

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

Yetkileri

MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç)  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımların işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.        

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13- (1) Zabıta Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ğ) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

h) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

ı) Müdürlükler arası görev ve koordinasyonlarda gerekli çalışma ve desteği sağlamak,

i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Üst sorumlunun Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlı amirlik ve bölümlerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak ile görevli ve yetkili,

c) Müdüre karşı sorumludur.

Zabıta Amirinin ve Bölüm Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Zabıta Amiri ve Bölüm Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan amirlik ve bölümün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Gerektiğinde üst sorumluya görevlerinde yardımcı olmak ile görevli ve yetkili,

c) Müdüre ve üst sorumluya karşı sorumludur.

Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16- (1) Amir, Üst sorumlu ve Zabıta Müdürünün verdiği yazılı ve sözlü emirler ile yönetmelikte belirtilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere  uygun olarak en etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesini sağlamak.

Zabıta Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1) Kendisine verilen görevleri alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli olarak yerine getirmek.

(2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak.

Zabıta Karakol Amirlikleri

MADDE 18- (1) Zabıta karakol Amirlikleri norm kadro ilke ve standartları hükümleri çerçevesinde; iş yükü yoğunluğu, nüfus, ekonomik ve sosyal yaşamın gerekleri gibi kriterler dikkate alınarak 
ihtiyaca göre Zabıta Müdürünün teklifi ve Başkanlık Makamının Olur'u ile kurulur. Ve;

a) Bölgesindeki zabıta karakollarının iş ve işlemlerinin mevzuata yasa ve yönetmeliklere uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen görev ve yetkilere uygun olarak bölgelerinde düzeni ve esenliği, imar, sağlık, trafik ve yardımla ilgili görevleri yapmak,

c) Bölge sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak bölge esnaf denetim planları oluşturmak,

ç) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikayetlere müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak,

d) Karakolun görevi ile ilgili tüm yazışmaları, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve karakol arşivi oluşturmak,

e) Karakolun zimmetine verilen her türlü araç, gereç ve tesis ile kullanımına tahsis edilen araçların bakımlı ve işler durumda olmalarını sağlamak,

f) Belediyemiz ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait tebligatları gerçekleştirmek,

g) Bölgelerindeki pazar yerlerinin yerleşim planlarının hazırlanması, pazar esnafının sicil fişlerinin tutulması, pazarcıların önlük-yaka kartı kullanması, tahsis edilen yerlerin başkasına kullandırılmaması, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaması ve pazarda yolların sürekli açık olmasını sağlamak,

ğ) Semt pazarı alanlarının temizlik, ışıklandırma, ulaşım vb. sorunları ile pazar esnafının günlük insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri almak,

h) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenleyerek Müdürlüğe göndermek,

ı) Maktu ve ceza kararı tahsilâtlarını süresi içinde Ceza Sicil Bürosuna göndermek,

i) Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Zabıta Karakol Noktaları

MADDE 19- (1) Karakol Amirliklerine bağlı olarak görev yapmakta olup, bulunduğu bölgede görev alanına giren her türlü belediye suçlarına yasa ve yönetmelikler dahilinde müdahale etmekle görevli lokal destek birimleridir. 


Seyyar Ekipler Amirliği 
MADDE 20- (1) İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıları men etmek, beldenin temizlik, güvenlik, düzen ve esenlik hizmetlerini en uygun bir şekilde yerine getirmek, 

(2) Belediyemiz sınırları içindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım vb. yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek.

(3) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir. 


Seyyar Ekip Noktaları

MADDE 21- (1) Seyyar Ekiler Amirliğine bağlı olup, bir sorumlu idaresinde yeteri kadar personel ile bölgenin seyyar satıcı ve diğer Belediye suçlarına müdahale edebilecek personelle desteklenmiş, belirli bir alandan sorumlu lokal destek birimleridir. 


Depo

MADDE 22- (1) Seyyar Ekipler Amirliğine bağlı olup; seyyar ekiplerin veya karakolların faaliyetleri esnasında emanete alınan malzemelerin, depoda emanete alınıp, muhafazasını sağlamak.

(2) Depoya emanete alınan malların cins ve âdetine göre kayıt defterine işlemek.

(3) Sahipleri tarafından talep edilen malzemelerin yasal iadeleri esnasında, Müdüriyet Makamının ve amirliğin emirleri doğrultusunda işlem yapmak.


Denetim Amirliği

MADDE 23- (1) Belediye yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına göre her türlü denetim ve kontrolleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Çevre Denetim Ekibi, Esnaf Denetim Ekibi, Gece Denetim Ekibi,   Müracaat ve Nöbetçi Ekibinden oluşur.

(2) Maktu ceza tahsilât makbuzlarını ilgili deftere işlemek, tahsil edilen para cezalarını süresi içinde Ceza Sicil Bölümüne yatırmak ve karşılığında alınan teslimat fişlerini ilgili deftere işleyerek muhafaza etmekle görevli ve yetkilidir.


Çevre Denetim Ekibi 

MADDE 24- (1) Denetim Amirliğine bağlı olarak görev yapar, bölgede görülen her türlü Belediye suçlarına anında müdahale etmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar için kesilen maktu cezalar ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit tutanaklarının dökümünü içeren günlük ve aylık faaliyet raporları düzenlemek.

Esnaf Denetim Ekibi

MADDE 25- (1) Belediyemiz sınırları içinde halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Denetim işlevinin etkili, ekonomik, verimli ve dengeli yürütülmesini sağlamak üzere denetim programı ve gerektiğinde belediyemizin ilgili diğer denetim birimleri ile ortak denetim ekipleri oluşturmak; denetimin yalnızca cezalandırıcı değil düzenleyici ve rehberlik hizmeti veren bir anlayışla yürütülmesi için önceden haber vererek ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımına açık vb. denetim yöntemleri geliştirip uygulamak.

(3) Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluşturmak.

Gece Denetim Ekibi

MADDE 26- (1) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece  halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

(2) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek.

(3) Gece denetiminde; gece faaliyeti olan Müdürlüklerle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak.

Müracaat ve Nöbetçi Ekibi

MADDE 27- (1) Müracaat ekibi; her türlü Belediye suçları ile ilgili şikayetleri, kayıt defterine işlemek ve anında bakılması gereken şikayetleri ilgili birimlere telsiz yada telefon aracılığı ile iletmek.

(2) Nöbetçi Ekibi; tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında görev yaparak, birimine intikal eden her türlü  belediye suçları ile ilgili gelen şikâyetlerin gereğini yapar.

(3) Kendisine tutanakla zimmet olunan her türlü zabıt, maktu ve demirbaş eşyaları korumak ve kollamakla görevlidir.

(4) Nöbeti esnasındaki her tülü faaliyetini rapor halinde Müdüriyet makamına sunmakla görevlidir.

İdari ve Mali İşler Bölümü

MADDE 28- (1) İdari ve Mali İşler Bölümü; İdari ve Mali İşler Bürosu, Garaj Bürosu, Telsiz  Haberleşme Merkezi ve Ceza Sicil Bürosundan oluşur.

(2) İdari ve Mali İşler Bölümü; bağlı büroların iş ve işlemlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik, verimli ve koordineli yürütülmesini sağlar. 

İdari ve Mali İşler Bürosu
MADDE 29- (1) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

(2) Müdürlüğün, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak; bilgisayar veri taban oluşturmak, istatistikler hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek.

(3) Müdüriyet Makamının emirleri doğrultusunda, birimler arası personel görev yeri değişikliği ile ilgili yazışmalar yapmak, Nöbet Talimatnamesi uyarınca aylık nöbet listesini hazırlamak.

(4) Belediye Bütçesinin hazırlanması kapsamında Müdürlük Bütçesini hazırlamak.

(5) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işyerlerinin denetimi ile ilgili evrakların, Encümen kararlarının takibi, tebliği ve gereğinin yasalara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

(6) Vatandaşların şikâyet ve dilekçelerine ait evraklarla ilgili işlemlerin yapılmasını takip etmek, Belediye gelirleri ile ilgili evrakların tebliğinin yapılmasını sağlamak.

(7) Müdüriyetin tüm yazışmalarını, gelen ve giden evrakların kayıtlarının usulüne uygun tutulması ve dosyalarının düzenlenmesini ve arşivlenmesini yapmak.

(8) Müdürlük hizmet binası ve eklentilerinin genel güvenliği, aydınlatma, ısıtma, haberleşme ve temizliğini sağlamak; diğer büro hizmetlerini yürütmek.

(9) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili Yönetmeliğe göre gerçekleştirmek.

(10) Personelin giyimine, kuşamına ve ihtiyacına ait melbusatları zamanında alıp, dağıtımını yapmak, zorunlu ve ivedi demirbaş ve kırtasiye türü ihtiyaçlar için avans alıp, zamanında kapatmak.

(11) Müdürlüğün bütçe taslağının her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

(12) Belediye Bütçesinden ayrılan ödenekleri, Müdürlüğün gereksinimleri için satın alma  işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile uygulama yönetmelikleri ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak yapmak.

(13) Personelin sağlık giderleri ile ilgili evraklar ve Müdürlüğün hizmet birimlerinde kullanılan su, doğalgaz, elektrik vb. giderlerin yazışmalarını yaparak, ilgili Müdürlüğe göndermek.

Garaj Bürosu

MADDE 30- (1) Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, kullanılmak üzere tahsis edilen araçların bakım, onarım ve temizliğini, araçların sefer ve çalışma durumlarını takip etmek.

(2) Şoförlerin çalışma, izin, mesai ve nöbet saatlerini programlamak.

(3) Araçların sigorta, muayene vb. işlemlerini yaptırmak.

(4) Zabıta Müdürlüğü hizmet birimlerinde kullanılan araçların her türlü yazışmalarını ve takibini yapmak.

 

Telsiz  Haberleşme Merkezi

MADDE 31- (1) Telsiz Yasası ve Yönetmeliğine uygun olarak, belediyemizin telsiz haberleşme sistemini yürütmek, birimlerin telsiz ihtiyaçlarının tespit ve teminini sağlamak.

(2) Telsizlerin ilgili personele zimmet karşılığı verilmesini ve görev sonunda Telsiz Merkezine teslimini sağlamak, tüm telsizlerin kayıtları, düşümleri, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

(3) Telsiz Merkezine iletilen ihbar ve şikâyetleri kayıt altına alarak, ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak.

Ceza Sicil Bürosu

MADDE 32- (1) İlgili mevzuat gereğince verilen para cezalarının tahsili, takibini ve belediye veznesine yatırılması işlemlerini yapmak.

(2) Maktu ceza tahsilât makbuzlarının zimmet karşılığı dağıtımını ve teslim alınan tahsilâtların kayıtlarını tutmak; tahsildar makbuzlarının kullanımında devamlılığı sağlamak, makbuz ciltlerinin açılış ve kapanış kayıtlarının eksiksiz yapılmasını kontrol etmek.                                     

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Emir ve yasaklar

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi işyerlerine ait emir ve yasaklar

MADDE 33- (1) Ruhsata tabi işyerlerinde ruhsat harici başka bir faaliyetin gösterilmesi, satılması ve teşhir edilmesi yasaktır.

(2) İşyerlerinin; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine uygun olmaları ve bu şartları sürekli muhafaza etmeleri zorunludur.

(3) İşyerinde her ne sebeple olursa olsun müşteriye kaba davranmak ve hakaret etmek yasak olup, işyeri sahiplerince  hadise ve olayların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması  zorunludur.

(4) Tüm işyeri yetkilileri; denetim esnasında görevli memura yardımcı olmak ve denetim esnasında istenilen tüm belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(5) Ticari Faaliyet gösteren her işyeri bulunduğu bölgesi karakolundan esnaf teftiş defterini alarak tasdik ettirip,  görevli memurlarca istenildiğinde ibraz etmek zorundadır.

(6) Sağlık karnesi;

     a) Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, yatıp kalkması ve eğlenmesiyle ilgili tüm 

     Müesseselerde çalışanların ilgili kurumlardan sağlık karnesi almaları zorunludur,

     b) Sağlık karnesinin süresi  içinde periyodik kontrolünün yaptırılması zorunludur.

(7) Doğrudan doğruya halk ile temas halinde bulunan, gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin temiz iş gömleği giymesi ve çalışma koşullarına göre kep giymesi zorunludur.

(8) İşyerlerinde donanımlı ecza dolabının bulundurulması zorunludur.

(9) Yönetmelikte belirtilen ruhsat, ustalık belgesi, vergi levhası, sertifika ve benzeri belgelerin çerçeveletilerek, işyerinin görünür bir yerinde asılı bulundurulması zorunludur.

(10) İşyerlerinin Belediye encümeninin belirlemiş olduğu saatler dışında çalışması yasaktır.

(11) Yaya bölgelerinde veya kendi işyerlerinin çevresinde ruhsatlandırılmamış alanın Belediyeden izin alınmadan kullanılması yâda her ne şekilde olursa olsun işgal edilmesi yasaktır.

(12) İşyerlerinin içi ve önünü ıslatmadan kuru olarak (toz çıkartarak) süpürülmesi yasaktır.

(13) Satışa arz edilen her türlü malın satıştan imtina edilmesi ve çıkar amaçlı stoklanması yasaktır.

(14) İşyerlerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve ağzı kapalı çöp torbalı çöp kovasının bulundurulması zorunludur.

(15) Şehir içerisinde büfe, bakkal vb. işyerlerinde, önünde ve civarında alkolü içki içilmesi, içtirilmesi yasaktır.

(16) Gıda maddelerini üreten, satan ve depo eden her türlü işyerlerinde vasıfları bozulmuş son kullanım tarihi geçmiş gıda maddelerinin bulundurulması ve satışının yapılması yasaktır.

(17) İşyerleri sinek ve türlü haşarata karşı gerekli önlemleri almak zorundadır.

(18) Haşarat  ve dezenfekte ilaçları, deterjan  vb. malzemelerin gıda maddeleriyle bir arada bulundurulması yasaktır.

(19) Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde, ilan edilen saatte gösteriye başlanılması zorunludur.

(20) İşyerlerinde yaylı, kancalı  el terazisi kullanılması yasaktır.

(21) Satılan emtiaların ağırlıklarını etkileyecek, müşteriye zarar verecek kaplarla tartılması yasaktır.

(22) Ticari faaliyet gösteren işyerleri yatakhane ve mesken olarak kullanılamaz.

(23) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi tüm işyerleri temizlik ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.

(24) Döner ocağının etteki yanmayı önlemesi için et ile alev arasında en az l5 cm mesafe olacak, döner ocağı radyon telleri patlak ve kırık olmayacaktır.

(25) Merdiven altlarına gıda hazırlama, pişirme tezgâhları koymak ve buralarda gıda maddeleri depolamak yasaktır.

(26) Mutfak girişinde, kova içinde dezenfekte madde bulunan paspas bulundurulması zorunlu olup, ayrıca zemine talaş dökülmesi yasaktır.

(27) Çiğ etler ve tavuklar ile pişirilmeden yenen sebze ve diğer gıdaların ayrı ayrı reyonlarda bulundurulması zorunludur.

(28) İşyerlerinde hiçbir gıda maddesi direkt zemine konulmayıp, zeminden en az l0 cm. yüksekte  ızgara ve raflara konulması zorunludur.

(29) İşyerlerinde; dolap ve depolarda paslı çengel, paslı zemin ve duvar kaplaması,  paslı raf bulundurulması yasaktır.

(30) İşyerlerinde pişirildiği halde satılamayan yemekler ile  bir kısmı şişte kalan döner etlerinin tekrar satışa sunulması yasaktır.

(31) Yemek listelerinde etli yemeklerin hangi cins hayvana ait etle yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(32) Perakende ekmek satışı yapan fırınlar, sattıkları ekmeğin fiyat ve gramajını gösteren bir levhayı müşterilerin görebileceği uygun bir yere asmak zorundadır.

(33) Ekmeklere hamur halinde iken, üzerlerine bıçak vurularak bir çizgi açılması zorunludur.

(34) Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu pasaların ve pasalara ait bezlerin daima temiz olması zorunludur.

(35) Ekmek imalinde kullanılan unların elenmeden hamur yapılması yasaktır.

(36) Fırınların bacalarına filtre takılması zorunludur.

(37) Fırınlarda ekmek imalinde sanayi ve kaya tuzu kullanılması yasaktır.

(38) Satış sırasında artan etler 2 Kg.dan fazla olamaz ve tezgâh üzerinde bulundurulamaz.

(39) Satılan etler, yağlı kâğıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilecektir.

(40) Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.

(41) Kasap dükkânlarında katkı maddeleri (ekmek, soğan, sarımsak, baharat vb.) ile kıyma çekilmesi yasaktır.

(42) Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkartılmış ve temizlenmiş olacaktır.

(43) Deterjanların, çamaşır sularının, mekanik temizleme tozlarının açık olarak satılması yasaktır.

(44) Yemekleri açıkta bulundurmak, pişirmek, pişirirken sokağa duman ve koku yaymak yasaktır.

(45) Kullanılmış eşya satış yerlerinde, satılan eşyalar dezenfekte edilmeden satılamaz, ayrıca eski ve yeni eşya bir arada bulundurulamaz.

(46) Yanıcı ve patlayıcı madde ticareti yapılan yerlerde, merdiven altlarında, koridorlarında, giriş-çıkış yerlerinde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak ve depolamak yasaktır.

Pazar yerlerine ait emir ve yasaklar

MADDE 34- (1) Pazarcılar, köylüler, üreticiler, üretici kooperatifleri ve kooperatif birlikleri, gıda maddeleri tüzüğü, Zabıta yönetmeliği, Belediye meclisi ve encümen kararlarına, Belediyece verilecek emir ve yasakların tamamına uymak zorundadır.

(2) Pazar yerlerinde pazarcılar, zabıta ve tahsildar gibi personele görevi esnasında gerekli kolaylığı göstererek, belirlenen yasal işlemlerini yerine getirmekte yardımcı olmak zorundadırlar.

(3) Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılır.

(4) Pazarlarda belediyece bulundurulan malzemelerin tahrip edilmesi, kaçak elektrik ve su kullanımı yasak olup, bu fiillerden doğacak zararlar yapanlardan tahsil edilir.

(5) Pazarcılar kendilerine tahsis edilen yeri belediyenin izni olmadan başkasına devir edemez ve kiralayamaz. Tespiti halinde adına tahsis olunan pazar yeri iptal edilir.

(6) Pazar yerine bir gün önceden getirilen mallar çevreyi kirletmeden hazırlanacak, ancak kesinlikle satış yapılmayacaktır.

(7) Pazarcı esnafı Belediyenin belirlediği pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatine uymak zorundadır.

(8) Pazar yerlerinde saat 23.00 ile 07.00 arası kamyon, kamyonet vb. vasıtalar ile mal boşaltmak, kasaları indirmek kaldırmak, müzik çalmak ve her türlü gürültü yapmak yasaktır.

(9) Pazarcı Esnafı malını boşalttıktan sonra araçlarını pazar etrafından kaldıracak, en geç saat l0.00’a kadar tezgâhını kuracak iş gömleğini giyip yaka kartını takarak, etiketlerini koymuş olacaktır.

(10) Pazar içerisinde reyonlar dışında ve yürüyüş alanlarına maydanozcu, limoncu gibi kişilerin sergi açmaları yasaktır. Tezgâhların ön tarafına ve yan tarafına boş kasa, çuval terazi vb. konulmayacaktır.

(11) Pazarcı esnafı pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak satış yapması, müşteriye kaba muamele etmesi ayrıca hileli ve eksik gramajlı malı satması yasaktır.

(12) Pazarcı esnafı tezgâhının etrafını ve pazarı temiz tutmaya, çöp ve artıklarını çöp poşetlerine koymaya, dolan poşetlerini umumi çöp konteynırlarına götürüp, dökmeye mecburdur. Pazarcı esnafının ıspanak, pazı, yaprak, taze soğan, marul, kıvırcık gibi sebzeleri ıslatarak satış yapması yasaktır.

(13) Pazar yerlerinde yıkanmadan yenen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.

(14) Et ve Balık ürünleri satış yerlerinin su gideri olan ve rögarlara yakın yerde olması ve gıda tüzüğüne göre gerekli iznin alınması zorunludur.

(15) Pazar yerlerinde oturak, ibreli ve elektronik teraziler dışında yaylı, asma terazilerin, kırık ve eksik kiloların kullanılması yasaktır.

(16) Pazar içerisinde ateş yakmak, şemsiye, tente ve diğer malzemeler için demir kazık çakarak pazar  zeminini tahrip etmek yasaktır.

(17) Pazarcı esnafının pazarda yırtık, çirkin görünümlü şemsiye vb. malzemeleri kullanması yasaktır.

(18) Pazar içerisinde küfe, el arabası ile etrafı rahatsız edecek şekilde dolaşmak, ve saat l0.00‘dan sonra pazar içersine araçlarla girerek mal boşaltmak yasaktır.

(19) Pazar içerisinde elektrik üreten jeneratör  vb. araç gereç kullanılması yasaktır.

(20) Pazarcılar tezgâhlarını belirlenen renk ve biçimde tezgah altı görünmeyecek şekilde örtmek zorunda olup, tezgah altlarına çöp, süprüntü vs. koymaları yasaktır.

(21) Pazarcılar odası; her pazar yerindeki kayıtlı esnafının yerlerini, kimlik bilgilerini içeren evrakları ve adreslerini Zabıta Müdürlüğüne vermeye, ayrıca satış sona erinceye kadar bir oda  yetkilisini pazarda bulundurmaya zorunludur.

(22) Pazar yerlerinde satış yapan pazarcı esnafı ve çalışanları Umumi İl Hıfzıssıhha Kanununa göre sağlık karnesi çıkartarak, vizelerini yaptırmak zorundadır.

(23) Malların belediye sınırları veya mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar, bunların toptancı halden satın alındığını belgelemek zorundadırlar.

(24) Üreticiler belediyeden izin almak şartı ile ürettikleri malları üretici pazarlarında toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan tüketicilere satabilirler.                                                       

Diğer emir ve yasaklar

MADDE 35- (1) Apartman, pasaj ve işhanlarının otomat, merdiven ve asansörlerinin yönetimce çalışır durumda bulundurulması zorunludur.

(2) Binaların balkon ve pencerelerinden halı-kilim vb. eşyaları silkelemek yasaktır.

(3) Belediyelerce hizmet için yapılan umumi çeşmeler, sokak lambaları, levha, bina numaraları, tesis ve yangın musluğu işaretlerini bozmak, kırmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır.

(4) Cadde ve sokak kenarlarına konular bordür taşlarını, ızgara kapaklarını kırmak ve sökmek yasaktır.

(5) Yeşil alanlarda, parklar ve çocuk bahçelerinde, ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, sökmek yasaktır.

(6) Yeşil alanlar, parklar ve çocuk bahçelerinde;

     a) Hayvan otlatmak, dövüştürmek, avlanmak,

     b) Çamaşır yıkamak, temizlenmek,

     c) İçki içmek,

     ç) Motorlu, motorsuz taşıt araçları ile girilmesi yasaktır.

(7) Anıtları kirletmek, çizmek, kırmak, bozmak yasaktır.

(8) Bulvar, cadde, sokak meydan ve taksi duraklarında araç yıkamak yasaktır.

(9) Araçların maksat dışı sürekli  klakson çalması yasaktır.

(10) Toprak, kum, cüruf, moloz vs. taşıyan araçların;

     a) Üzerlerini branda ile kapatmaları,

     b) Tekerleklerini temizlemeleri,

     c) Cadde, sokak vb. yerleri kirletmemeleri,

     ç) Yasal izin verilen yere döküm yapmaları zorunludur.

(11) Demir tekerlekli araçlar, tornet ve el arabasının şehir içinde kullanılması yasaktır.

(12) İzinsiz alanlarda hayvanların oynatılması, dövüştürülmesi ve teşhir edilmesi yasaktır.

(13) Vahşi hayvanların izinsiz şehir içine sokulması yasaktır.

(14) Cadde ve tretuvarlarda  odun-kömür kırmak yasaktır.

(15) Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşımak yasaktır.

(16) İnşaatların yapımı ve yıkımı esnasında güvenlik tedbirlerinin alınarak, etrafının tahta perde ile çevrilmesi ve boyanması zorunludur.

(17) Kamyon ve iş makinelerinin inşaata giriş ve çıkışında kaldırım ve yolu tahrip etmeleri yasaktır.

(18) İnşaatlarda işgale izin verilse dahi kaba inşaat bittikten sonra işgalin kaldırılması zorunludur.

(19) Yollarda ve meydanlarda Belediyeden izinsiz baca açmak, kazı yapmak, yasaktır.

(20) Ev, işyeri ve inşaatlarda kullanılan kirli sular ile lağım sularının ana kanala bağlanması zorunludur.

(21) Belediyeden müsaadesiz kedi, köpek ve her türlü kümes hayvanı beslemek yasaktır.

(22) Müsaadeli beslenen kedi, köpek gibi hayvanların süresi içinde aşılanmaları zorunlu olup, tasmasız, markasız dolaştırılması yasaktır.

(23) Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakmak ve umuma ait yerlere gömmek yasaktır.

(24) Ticari faaliyet gösteren tüm işletmeler ile işhanı, apartman yönetimi ve kişilerin çöp ve atıklarını Belediyenin duyurduğu saatler haricinde sokağa çıkartması yasaktır.

(25) Belediye tarafından toplanması için sokağa çıkartılan çöp ve katı atıkların; izinsiz kişilerce  karıştırılması, dağıtılması ve toplanması yasaktır.

(26) Binaların açık balkonlarının ve umumi bahçelerinin hurda deposu şeklinde kullanılması ve görüntü kirliliği oluşturulması yasaktır.

(27) Barbekü ve bacası bulunmayan balkonlarda mangal yakmak ya da her ne amaçla olursa olsun ateş yakarak duman  çıkartmak yasaktır.

(28) Yasal olarak yıkımı gerçekleştirilmiş kişilere ait gecekondu veya Belediyeye ait boş alanlar ya da arsaların  her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal edilmesi yasaktır.

(29) Yaya kaldırımları ya da yolar üzerine her ne amaçla olursa olsun portatif veya sabit tabela vb. şeyler koymak yasaktır.

(30) Cadde, sokak, meydan ve umuma açık alanlarda seyyar çalgıcılık yaparak halkı rahatsız etmek yasaktır.

 

 

ALTINCI  BÖLÜM

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

k) 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

l) 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Son Hükümler

MADDE 37- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 38 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Göksun Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Hüseyin Coşkun AYDIN                        Cengiz KOYUNCU                     Selim YAĞMUR

 BELEDİYE BAŞKANI                                Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

 
 
 

sag menü

BAŞKAN HÜSEYİN COŞKUN AYDIN

     
  Özgeçmişi  
  Başkan'ın Mesajı  
  Başkan'a Mesaj Gönder  
 

 
     
 

Yeni Sayfa 1