Üst Menü  
 
 
     
 
Görevlerimiz   Temizlik İşleri Müdürü    

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

MADDE: 1

AMAÇ: Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve nakledilmesi zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi, geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanması, çöp konteynırlarının her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.

 

MADDE: 2

KAPSAM: Bu yönetmelik Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

MADDE: 3

DAYANAKLAR: Temizlik işleri Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar kurulu kararına dayanarak kurulmuş Başkana ve Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

MADDE: 4

TANIMLAR: Bu yönetmelikte söz konusu olan,

a-    Belediye: Göksun Belediyesi

b-    Başkanlık: Göksun Belediye Başkanlığı

c-     Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğü

d-    Çalışanlar: Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren memur ve işçi personeli ifade eder.

 

MADDE: 5

TEŞKİLAT VE ORGANLAR: Göksun Belediye Başkanlığı Temizlik işleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

MADDE: 6

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:

a-    Cadde sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi.

b-    Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi.

c-     Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi.

d-    Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi.

e-    Bir adet vakumlu yol süpürme aracının proğram dahilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunması.

f-     Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan, bozulan konteynerlerin tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi.

g-    Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğine katkı sunmak ve ilaçlama hizmetini yürütmek.

h-    Sivrisinek, karasinek, yürüyen haşereler ve fare, sıçanlarla lokal olarak iç ve dış mekanlarda ilaçlı mücadele etmek.

i-      Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek yada yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak.

j-     Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını artırmak ve temizliğe katılımını sağlamak.

k-    Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek.

l-      Sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgenlerin üreme alanlarını tespitini yapmak ve bu alanların yok edilmesini sağlamak.

m-   Çöp konteynerlerinin özel donanımlı yıkama aracı ile ayda bir kez yıkanarak dezenfekte etmek.

n-    Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

o-    Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak.

p-    Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak.

 

MADDE: 7

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a)    Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b)    Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği kurmak.

c)     Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak Başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

d)    Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

e)    Çalışma verimini artırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak gibi durumlarla personellerinde yararlanmasını sağlamak.

f)     Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirterek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulunduracaktır.

g)    Müdür görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

MADDE: 8

A-   TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI

Müdürlüğün amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik işleri müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.

 

1-Kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

 

2-Yine kendi konularında bizzat uygulamada yapmaktadır.

 

B-   GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk yetki ve görev birbiriyle çok yakından ilgisi bulunan birbirlerini tamamlayan güç kavramlarıdır.

 

2-Görev, yetki ve sorumluluk hususunda genel kurallar şunlardır.

a)    Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem vb. yönünden) bağlı bulunan kişi veya makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.

b)    Her eleman görevini yapmaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

 

3-Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi devir alan, o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev ve sorumluluğu da yüklenmiş olur.

 

MADDE: 9

MÜDÜRLÜK ALT BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

a)    Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak.

b)    Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak.

c)     Alt birim şefliği personel arasında iş birliği ve uyumu sağlamak şefliğin personelinin devam devamsızlığından sorumlu olmak.

d)    Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak.

e)    Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek.

f)     Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun, verilen diğer görevleri de yapar.

 

MADDE: 10

GELEN- GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

Müdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE: 11

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır, gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası.

 

MADDE: 12

GÖREVİN PLANLANMASI

Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

MADDE: 13

YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Belediye meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE: 14

YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Göksun Belediye Başkanı yürütür.

 
 

sag menü

BAŞKAN HÜSEYİN COŞKUN AYDIN

     
  Özgeçmişi  
  Başkan'ın Mesajı  
  Başkan'a Mesaj Gönder  
 

 
     
 

Yeni Sayfa 1