Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

Selma KIRAÇ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

1967 yılında Reyhanlı'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Reyhanlı’da okudu. 1984 yılında Göksun Lisesi’nden mezun oldu.

1989 yılında Göksun Belediyesi’nde sigortalı olarak göreve başlayan Selma Kıraç, 1991 yılında memur oldu. 1998 yılında Hal Müdürlüğü Kadrosuna atandı. Daha sonra sırasıyla Basın Yayın Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrolarına atandı.

05.06.2013 tarihinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atanan Selma Kıraç, evli ve 2 çocuk annesidir.

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

AMAÇ:
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Göksun Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır.

KAPSAM:
MADDE 2- Bu yönetmelik Göksun Belediye Başkanlığında çalışan 657 Sayılı DMK´ na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği 657 DMK 4/B kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel ile aynı kanuna göre geçici süreyle görevlendirilen personeli kapsar.

DAYANAK:
MADDE 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48,49 maddeleri ve 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik´e dayanarak Göksun Belediye Meclisinin ……………… tarih ve …….  sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

TANIMLAR:
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

MEMUR:657 sayılı DMK gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,
İŞÇİ: Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli olarak çalışan işçi ile belirli sürelerde çalıştırılan geçici işçileri,
SÖZLEŞMELİ PERSONEL: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği boş kadro karşılığı 657 DMK /4-B statüsünde belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli,
TİS: İşçi personelin tüm yasal haklarını belirleyen Belediye ile Yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesini,
KURUL: İş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun ve yönetmeliklerle kurulması zorunlu olan komisyonları ifade eder.

İLKELER:
MADDE 5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün başlıca ilkeleri;

a) Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak,
b) Hizmet kalitesini artırmak,
c) Hizmet maliyetlerini düşürülmesi için gerekli tedbirleri almak, zamandan tasarruf sağlayarak doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak,
d) Kamuoyunda kurumun imajının korunması ve güvenin sağlanmasını temin etmek,
e) Hizmetin yerine getirilmesinde teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak,
f) Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak,
g) Takım ruhu anlayışı ile çalışılmasını tesis etmek,
h) Memur, işçi ve sözleşmeli personel işlemlerini 657 sayılı DMK, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2822 sayılı T.İ.S Grev ve Lokavt Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde özlük işlerini yürütmek,
i) Çalışan personelin işinde daha verimli olması için hizmet içi eğitim programları hazırlayarak Başkanlık onayına sunmak.

İKİNCİ  BÖLÜM
Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve sorumluluğu

TANIMI:
MADDE 6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ve 22 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Göksun Belediye Meclisinin …………….tarih ve ……. sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır.

GÖREVLERİ:
Memur Personel:
MADDE 7-

a) Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin tasdik edilmesi, her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması, görev dağılımlarının yapılması, emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,
b) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,
c) Memur personelin her yıl sicil raporlarının düzenlenerek sicil amirlerine gönderilerek doldurulmasının temin edilmesi ve sonuçlarının sicil defterine işlenmesi, bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,
d) Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49. maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,
e) Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,
f) Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,
g) Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.
h)657 sayılı DMK´ un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,

g)Müdürlüğe gelen - giden evrak kayıtlarını bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve dosyalamak,

İşçi Personel:
a)  Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçiler için yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirilir ve işçilerin özlük dosyaları oluşturulur,
b) İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
c) Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
d) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi

Sözleşmeli Personel:
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek, ayrıca personelin performansının yükselmesi verimliliğin artması için birimlerle görüşerek ve Başkanlığın onayını aldıktan sonra ihtiyaç duyulan konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı seminerler düzenlenmesini sağlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ:
MADDE 8-Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin   atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
MADDE 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı; Belediye Başkanına, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluşu, organizasyon yapısı, personelin nitelikleri ve görevleri:

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU:
MADDE 10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48,49 maddeleri ve 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik´e dayanarak Göksun Belediye Meclisinin ……..  tarih …..ve sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

ORGANİZASYON YAPISI:
MADDE 11-Göksun Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

A) Müdür
E) 2 adet memurdan ibarettir.

PERSONELİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİ:
MADDE 12-

A) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü:

Nitelikleri:
a) Yüksekokul Mezunu olmak,
b) İdarecilik görevlerinde bulunmuş olmak,
c) 657 sayılı DMK 68.maddesindeki niteliklere uygun olmak.

Görevleri:
a) Başkanlığa karşı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü temsil eder,
b) Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede Başkanlığa karşı sorumludur,
c) Müdürlük emrinde görev yapan personelin bireysel performanslarını değerlendirmek ve sicil raporlarını doldurmak ve onaylamak,
d) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısından alacağı emirleri personeline veya bütün çalışanlara iletmek, görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek,
e) Mevcut personelin durumuna göre birim içi görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek,
f) Komisyon ve kurul üyelik görevlerini yerine getirmek,
g) 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı işlerini yürütmek,
h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak,

B)Memur Özlük:
Nitelikleri:

Görevleri :
a) Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b) Memur personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
c) Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d) Norm kadro çerçevesinde ihdas edilen kadroları kütük defterine işlemek ve takip etmek,
e) Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak,
f) Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak,
g) Hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,
h) Memur personelle ilgili arşivleri oluşturmak ve düzenli takip etmek,
i) Memur personelle ilgili tüm bilgileri bilgisayar ortamında kullanmak ve arşivlemek,
k) Görevi gereği; kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,
l)  Çalışan personelle ilgili mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını tescil etmek,
m) Memur personelin kimlik ve ikamet adreslerini, telefon bilgilerini dosyalamak,
n) İlk defa devlet memurluğuna atanacak kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli evrakları hazırlamak,
o) Kurum içi ve Kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak,
ö) Memur personelin silahaltına alınmaları ve terhisleri sonunda göreve başlamaları ile ilgili işleri yapmak,
p) Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekalet görevi ile ilgili işleri yapmak,

C)İşçi Özlük
Nitelikleri:,

Görevleri:
a) Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b) İşçi personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
c)  İşçi personelin izin işleri

d) İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek,
e) İşçi personelle ilgili kurulması gereken kurul ve komisyonun kurulması için gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlarını dosyalayarak muhafaza etmek,
f) Görevin gereği kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,
g) Emekliliği dolan işçi personelle ilgili yazışmaları yapmak,

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
DAYANAKLAR

1-T.C.Anayasası
2-657 S.DMK.
3-4857 Sayılı İş Kanunu
4-22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Norm Kadro Esasları
5-………….. Tarih ve ……. Sayılı Norm Kadro uygulaması ile ilgili Göksun Belediye Meclis Kararı
6-Memur ve İşçi mevzuatına göre hazırlanan Disiplin Yönetmelikleri.
7-5393 Sayılı İlçe Belediye Kanunu
8-5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
9-5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
10-506 ve 4447 Sayılı S.S.K. Kanunu
11-2822 Sayılı TİS. Grev ve Lokavt Kanunu
13-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
14-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
Başvuru Rehberi
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi