Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mustafa ELBİSTAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

1965 yılında Göksun Hacımirza Köyünde doğan Mustafa Elbistan, 1983 yılında Göksun Lisesinden, 2007 yılında Göksun Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun oldu. Mustafa Elbistan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü son sınıfta eğitimine devam etmektedir.

1998 yılında Göksun Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlayan Mustafa Elbistan, 2010 yılında yapılan görevde yükselme sınavını kazanarak, Tekniker Kadrosuna atandı. 2011 yılından itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde Tekniker olarak görev yapan Elbistan, 2018 yılı Aralık ayında İmar ve Şehircilik Müdürlü olarak görevlendirildi.

Microsoft Ecxell, CBS, Map Kodes, NCZ ve OTOCAD programlarını kullanabilmektedir.

Mustafa Elbistan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1- AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı imar ve Şehircilik Müdürünün, memur ve diğer çalışanların asli ve sürekli görevlerini, personel arasında uyum ve denge koordinasyonunu sağlayarak düzenli, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirmesine dair esasları belirlemektir.

2- KAPSAM: 

Bu yönetmelik belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında çalışan memur, vekil memur, 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışan daimi ve geçici işçileri kapsar.

3- HUKUKİ DAYANAK:

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyük şehir belediyeler kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler ve Bakanlar Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4- TEŞKİLAT YAPISI:

•İmar ve Şehircilik Müdürü,
• Yapı Kullanma İzni Servisi,
• İmar Çapı Servisi,
• Yapı Ruhsatı Servisi,
• Yapı Denetim Servisi,
• Kamulaştırma Servisi,
• Arşiv Servisi,
• Planlama Servisi,
• İmar Uygulamaları Servisi,
• Harita Aplikasyon Servisi,
• Kentsel Dönüşüm servisi
• Numarataj servisi,

5- GÖREV ve  SORUMLULUKLAR

•Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ilkesi kent ölçeğinde insanların yaşamsal mekânlarını oluşturmak ve bu mekânların uygulamalarını hizmete sunmaktır.
• Bu ilkeyi gerçekleştirirken tarihine saygılı, yörenin geleneksel değerleri ile modern şehircilik ilkelerinin bütünleştirilmesi ve yapısal uygulamalar önceliklerimizdir. Ayrıca doğal bitki örtüsü, coğrafi veriler ve toprak değerlerimiz yapılaşma prensiplerimizdendir.
• Genel tanımı ile arazi kullanım kararlarının alınması, bu amaçla barınma, üretim mekanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek ve eğitim, sağlık, spor, eğlence, dinlenme, ibadet, ulaşım vs. fonksiyonlarına cevap vererek kitlesel kullanım alanları oluşturmak
•Müdürlüğümüzün hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
• Personelin izin, istirahat vb. durumlarını düzenlemek.
• İmar uygulaması, ıslah ve yapıya esas olacak bilgiler tanzim ederek çap vermek, çap verirken de araziyi yerinde inceleyerek özel uygulamaları denetler.  Belediyemiz adına arsa üretir ve şehir hizmetine sunar.
• Toplumsal hizmet mekânları adına mimari projeler hazırlar.
•Özel kişi ve kuruluşların yapacağı binalar ile ilgili hazırlanan projeleri denetler.
• Kentsel Sit Alanı çalışmaları yaparak, yapısal ölçekte korumada olan yapılara kontrol hizmeti verir.
• İmar plan dışı uygulamalar ve çarpık kentleşme (Kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma) ile mücadele kapsamında günlük kontroller yapar.
• Belediyemizin diğer müdürlüklerine bilgi desteğinde bulunarak onların önünü açar, ekspertiz raporları tanzim eder, hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapar, istimlak projeleri ve istimlak işlemleri yapar.
• İmar planı yapılmamış ve gerekli görülen bölgelerde gerekli verileri toplamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, eşik analizleri yapmak, halihazır haritaların üzerine o bölgenin gelecekte olması gereken istikametini pafta üzerine geçirmek, ilgili 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planlarının onanması, imar planı talebi, plan ıslahı, 5 yıllık uygulama planının uygulanması vb. konuları belediye meclisine sunmak.
• Şehir istikametine göre araştırma ve inceleme yaparak hedef planları yapmak.
• Belediye sınırları içerisinde yürütülen imar faaliyetleri ile ilgili olarak inşaat yapılacak binaların projelerinin ilgili yönetmelik ve kanunlara uygunluğunu kontrol ederek temel üstü ruhsatı almalarını sağlamak.
•Gelen taleplere göre bölgedeki ada, parsel ve paftasına göre imar durumu verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek.
•İlgili bölgelerde iskan planı uygulaması, parsel ifrazı, ilgili parsellerden yola terki, ve ihdasen satın alma talebi, ilgili yerlerin tevhid, ifraz ve irtifak tesisi işlemleri hakkında belediye encümenine görüş beyan etmek,
• İmar faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanlıktan, vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak.
•Periyodik olarak genel taramaları yapmak, kayıtları tutmak ve arşivlemek.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.
• Müdürlüğün hizmet alanlarında ihtiyaçlarını, araç gereçlerini, eksikliklerini tam ve zamanında eksiz olarak hazırlamak.
•Arazi çalışması, ifraz, tevhit, ihdas, terkin işlemleri yapar. Projeler hazırlar. İmar uygulaması, ıslah uygulaması ve yapıya esas olacak bilgiler tanzim ederek çap verir, çap verirken de araziyi yerinde inceleyerek özel uygulamaları denetler. Belediyemize arsa üretir ve şehir hizmetine sunar.
• Toplumsal hizmet mekânları adına mimari proje hazırlar. Özel kişi ve kuruluşların yapacağı binalar ile ilgili hazırlanan projeleri denetler, bu projelerin doğru uygulanması için ve Kentsel SİT Alanı çalışmaları yaparak kontrol hizmeti verir.
• Ayrıca plan dışı uygulamalar ve çarpık kentleşme (kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma) ile mücadele kapsamında günlük kontroller yapar. Belediyemizin diğer müdürlüklerine bilgi desteğinde bulunarak onların önünü açar, ekspertiz raporları tanzim eder, hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapar, istimlak projeleri ve istimlak işlemleri yapar.
• Müdürlüğümüz yukarıda sayılan görevlerin dışında topoğrafik çalışmalar yapar. Su Abone işlemlerini hazırlar. Zabıta ile birlikte açılış ruhsatlarının imar yönünden kontrolünü yapar. İmar Affından kullanma ruhsatı tanzim eder.

6- MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

•Personelin ortak nitelikteki görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak
•Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek
• Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp programlamak ve bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
•Yasalar, yönetmelikler kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, ve Belediye Başkanlığınca gönderilen talimatları uygulamak ve uygulatmak.
• Müdürlüğün faaliyetleri hakkında raporlar tanzim etmek ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.
•Üst makamlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
•Müdürlüğün görev ve sorumlulukları bölümündeki işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.
• ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kalite kayıtlarını tutar ve muhafaza eder.
•Düzeltici önleyici faaliyet gerektiren durumlarda problemi/öneriyi birim amirine bildirir.
•Gerekiyorsa düzeltici önleyici faaliyet formu düzenler.
• Tüm çalışmalarında amirlerine karşı saygı, nezaket aslarına karşı adalet içerisinde davranış sergiler.
• Yapacağı yanlış davranış ve işlemlerin belediyemizin imajına, misyonuna, kalite politikasını kötü yönde etkileyeceğini bilir.
• Birimin en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Başkan ve Yardımcısının vereceği talimata göre sonuçlandırır.
• Kendisine bağlı personelin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü doğrudan Başkan ve Yardımcısına karşı sorumludur.
• Personelin ortak nitelikteki görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
• Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp programlamak ve bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
• Müdürlüğün faaliyetleri hakkında raporlar tanzim etmek ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.

7- İMAR ÇAP SERVİS SERVİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar.
• Resmi kurumlar, diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak.
• İmar kanunu, ilgili yönetmelikler, imar planı kararlarına uygun olarak imar çapı düzenlemek.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

8- YAPI KULLANMA İZNİ SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır.
• Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar.
• Resmi kurumlar daire içi müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmalar için gerekli teknik bilgileri toplamak.
• Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek.
• Yapı kullanma izni  müracaatlarının eki projelerin ilgili imar kanunu, imar planı ve mevzuatına göre incelenmesinde yetkili mimar veya mühendise yardımcı olmak.
• Yapımı tamamlanmış binalar için yapı kullanma izni formu düzenlenerek yetkili mühendis ve mimarın onayına hazır hale getirmek.
• İki nüsha olarak onaylanmış  yapı kullanma izin belgesi ve projelerinin bir nüshasını mülkiyet sahibine diğer nüshasının da arşive kayıt edilmek üzere teslim edilmesini sağlamak.

9- YAPI RUHSATI SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek.
• Yapı ruhsatı müracaatlarının eki projelerin ilgili imar kanunu, imar planı ve mevzuatına göre incelenmesinde yetkili mimar veya mühendise yardımcı olmak.
• Mevzuata uygun olarak hazırlanan yapı ruhsatlarının yetkili mimar ve mühendisin onayına sunmak.
• Resmi yapı ruhsatı verilmesi sonrasında demir vizesi ve temel üstü vizeleri ile ilgili dilekçelerin yetkili mühendis tarafından kontrolüne yardımcı olarak vize belgesini onaya hazır hale getirmek.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

10- YAPI DENETİM SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek.
• Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapılara imar kanununun 32. maddesi gereği işlem yapmak ve aynı kanunun 42.maddesine göre işlem yapılmasını sağlamak.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

11- KAMULAŞTIRMA SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Kamulaştırma işlemlerinde bina, arsa ve ağaç ölçüm ve tespitlerini yapmak ve kamulaştırma evraklarının sonuçlandırmak için gerekli takipleri yapmak.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

12- EVRAK KAYIT SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Tanzim edilen yazışmaların kayıtlarını yaparak düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak.

13- ARŞİV SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Tanzim edilmiş imar çapı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgelerini ve projeleri düzenli bir şekilde dosyalayarak kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
• Tanzim edilmiş imar çapı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izinlerini ve projeleri dosyaladıktan sonra düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak.
• Valilik makamına TUİK Bölge Müdürlüğüne, Sigorta İl Müdürlüğüne ve Çalışma Bakanlığına her ay düzenli olarak tanzim edilen inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini göndermek.

14- PLANLAMA SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak.
• Çevre düzeni planlaması kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, koruma planlaması, restorasyon planlaması, ulaşım planlaması kurguları ile beraber, nazım ve uygulama planları ile kentin kullanımına sunmaktır.
• Makro ölçekte üst plan kararları ile özellik arz eden projelerin hazırlandığı birimle tüm kentin makro kararlarını almak.
• Kentte yaşayan insanların kişisel veya kurumsal talepleri doğrultusunda meclis komisyon ve vatandaş işbirliği imar plan değişiklikleri yapmak.
• Gelen plan değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak ve alınan karar doğrultusunda işlemi sonuçlandırmak.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

15- İMAR UYGULAMALARI SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar.
• Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak.
• Özel mühendislik bürolarının imar ve kadastro parselleriyle ilgili uygulama taleplerini almak, ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek ve bürokratik işlemlerini yürütmek.
• İfraz, tevhit, yola terk ve ihdas projelerini ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde değerlendirmek ve bürokratik işlemlerini yürütmek.
• Kurum içi veya diğer kurumlarla ilgili harita kapsamındaki tüm istek ve görüşlere teknik destek sağlamak.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

16. HARİTA APLİKASYON SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses
haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
yapılmasını sağlar.
•Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar.
• Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak.
• Belediyemizin ihtiyaç duyulduğu bölgelerde kurumumuz imkanlarınca imar uygulaması, hali hazır harita, ifraz, yola terk ve ihdas çalışmalarını yapmak.
• Belediyemizce yapılması yürütülen tüm harita çalışmalarında arazi çalışmalarını organize etmek ve fiilen yapılmasını sağlamak.
• Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde belediyemizin imar uygulamaları, tevhid, yolaterk, ifraz vb. işlemlerini fiilen takibini yapmak, (tebliğ dahil) harita mühendisi, harita teknikeri, topoğraf, teknisyenlerin yukarıda belirtilen işlemleri takibi ve tebliği için dış görevleri ifa etmek.  
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

17- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve NUMARATAJ SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır.
•Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar.
•Çalıştığı birimin düzenli, tertipli ve temiz olmasını sağlar.
• Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Şikayet ve talep için servise verilen dilekçelerin değerlendirilmesini sağlamak.
• Kent dokusunu bilgisayar ortamına taşımak için gerekli alt yapı, veritabanı, programların temini, onlarla ilgili eğitimleri vermek ve dokümanları sağlamak ve müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.
• Kentin numarataj faaliyetlerini ve UAVT (Ulusal Adres Veritabanı) çalışmalarını yürütmek.
• Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan isimleri hakkında gelen talepleri değerlendirerek uygun olanları meclise sunmak ve gerekli yazışmaları takip etmek.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

18- KENTSEL DÖNÜŞÜM SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve proses haritalarını esas alır.
• Birimdeki işlemlerin kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar.
• Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
• Çevre düzeni kentsel dönüşüm, kentsel yenileme planlarını yapmak ve kentin kullanımına sunmaktır.
• Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak.

19- ÇALIŞMA ŞEKLİ

• Mevcut mevzuat usul ve esaslar dikkate alınarak görevin en iyi şekilde yürütülmesi temin edilir.
• Alınan emir mevzuatlar dikkate alınarak görev haline getirilir, incelenir icabında koordine edilir ve sonuçlandırılması için ilgili servise intikal ettirilir.

20- SON HÜKÜMLER

• Bu yönetmelik Göksun Belediye meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
• Bu yönetmelik hükümleri Göksun Belediye Başkanı ve İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından yürütülür.

 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
Başvuru Rehberi
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi